Psalms (98/150)  

1. Umhobe. Vumani kuYehova ingoma entsha, Ngokuba wenze imisebenzi ebalulekileyo; Simzuzele uloyiso isandla sakhe sokunene, nengalo yakhe engcwele.
2. Ulwazisile uYehova usindiso lwakhe, Ubutyhilile emehlweni eentlanga ubulungisa bakhe.
3. Ukhumbule inceba yakhe nokunyanisa kwakhe kwindlu kaSirayeli; Zilubonile zonke iziphelo zehlabathi usindiso loThixo wethu.
4. Dumani kuYehova, nonke hlabathi, Gqobhokelani ekumemeleleni, nibethe uhadi.
5. Mbetheleni uhadi uYehova, Uhadi nelizwi lengoma;
6. Ngamaxilongo nezwi lesigodlo Dumani phambi koKumkani uYehova.
7. Malugqume ulwandle nenzaliseko yalo, Elimiweyo nabemi balo.
8. Imilambo mayibethe izandla, Zimemelele kunye iintaba
9. Phambi koYehova, ngokuba esiza kugweba ihlabathi. Uya kuligweba elimiweyo ngobulungisa, Izizwe ngokuthe tye.

  Psalms (98/150)