Psalms (84/150)  

1. Kumongameli; ngolwaseGati. Eyoonyana bakaKora. Umhobe. Hayi, ukuthandeka kweminquba yakho, Yehova wemikhosi!
2. Umphefumlo wam ulangazelela, uyaphela kukuzilangazelela, iintendelezo zikaYehova; Intliziyo yam nenyama yam imemelela kuThixo ophilileyo.
3. Intakana le ifumene ikhaya; Inkonjane izifumanele indlu, Apho izalela khona amathole ayo: Izibingelelo zakho, Yehova wemikhosi, Kumkani wam, Thixo wam.
4. Hayi, uyolo lwabahlala endlwini yakho! Basaya kukudumisa. (Phakamisani.)
5. Hayi, uyolo lwabantu abamandla akuwe, Abakhumbula umendo oya eZiyon!
6. Bephumela entilini yemithi yeBhaka, Bayenza ibe nemithombo; Ewe, imvula iyithi wambu ngentsikelelo.
7. Baya besomelela ngokomelela; Babonakala phambi koThixo eZiyon, bathi,
8. Yehova, Thixo wemikhosi, Wuve umthandazo wam, Wubekele indlebe, Thixo kaYakobi. (Phakamisani.)
9. Khangela, Thixo, ngweletshetshe yethu, Ubukhangele ubuso bomthanjiswa wakho.
10. Ngokuba imini enye ezintendelezweni zakho ilungile kunewaka; Ndinyule ukuba semnyango endlwini kaThixo wam, Kunokuhlala ngaphakathi kweentente zokungendawo.
11. Ngokuba ulilanga, uyingweletshetshe uYehova uThixo, UYehova uyababala azukise; Abahamba ngokugqibeleleyo akabavimbi nto ilungileyo.
12. Yehova wemikhosi, Hayi, uyolo lomntu okholose ngawe!

  Psalms (84/150)