Psalms (82/150)  

1. Umhobe ka-Asafu. UThixo umi ebandleni likaThixo, Ugweba phakathi koothixo; uthi,
2. Kunini na nigweba ngobugqwetha, Nibanonelela abangendawo? (Phakamisani.)
3. Thethani ityala losweleyo nelenkedama, Gwebelani olusizana nolihlwempu.
4. Sizani osweleyo nolihlwempu, Bahlanguleni esandleni sabangendawo.
5. Abazi, abaqondi, Bahamba-hamba emnyameni; Ziyashukuma zonke iziseko zehlabathi.
6. Ndithe mna, Ningoothixo, Ningoonyana bOsenyangweni nonke niphela.
7. Noko niya kufa njengomntu, Niwe njengomnye kubathetheli.
8. KhawusukÂ’ ume, Thixo, gweba ehlabathini; Ngokuba uya kuzidla ilifa wena zonke iintlanga.

  Psalms (82/150)