Psalms (80/150)  

1. Kumongameli; ngeyeenyibiba ezingqinisayo. Ka-Asafu. Umhobe. Ulomalusi kaSirayeli, beka indlebe! Uloqhuba uYosefu njengezimvu, Ulohlala ezikerubhini, bengezela!
2. Phambi koEfrayim noBhenjamin noManase, Vusa ubugorha bakho, Uze kusisindisa.
3. Thixo, sibuyise, Ukhanyise ubuso bakho, sisindiswe.
4. Yehova, Thixo wemikhosi, Kunini na uqhuma umsindo wakho ekuthandazeni kwabantu bakho?
5. Ubadlisa isonka seenyembezi, Wabaseza iinyembezi ngemilinganiso.
6. Usenze into abaxabana ngayo abamelwane bethu; Iintshaba zethu ziyasigculela.
7. Thixo wemikhosi, sibuyise, Ukhanyise ubuso bakho, sisindiswe.
8. Wanyothula umdiliya eYiputa, Wagxotha iintlanga, wawutyala;
9. Wahlahla phambi kwawo, Wendelisa iingcambu, wazalisa ilizwe.
10. Zagutyungelwa iintaba ngumthunzi wawo, Nemisedare kaThixo ngamasebe awo.
11. Wasa amasebe awo elwandle, Namagatya awo kuwo uMlambo.
12. Uzityhobozeleni na iintango zawo, Ukuze bawukhe bonke abadlula ngendlela?
13. Ingulube yasehlathini iyawubhuqa, Nento edakasa endle iyawudla.
14. Thixo wemikhosi, khawubuye, Uqondele usemazulwini, ubone, Uwuvelele lo mdiliya.
15. Yikhusele into esiyityeleyo isandla sakho sokunene, Unyana lo uzizimaseleyo ngokwakho.
16. Utshisiwe ngumlilo, uhlahliwe; Bayadaka ngokusongela kobuso bakho.
17. Isandla sakho masibe phezu komfo wesandla sakho sokunene, Phezu koonyana babantu, ozizimaseleyo ngokwakho.
18. Asiyi kumka kuwe; Siphilise, silinqule igama lakho.
19. Yehova, Thixo wemikhosi, sibuyise, Ukhanyise ubuso bakho, sisindiswe.

  Psalms (80/150)