Psalms (70/150)  

1. Kumongameli; ekaDavide; eyokukhumbuza. Thixo, khawuleza undihlangule; Yehova, khawuleza undincede.
2. Mabadane babe neentloni abawufunayo umphefumlo wam; Mababuye umva bahlazeke abananze ukuba ndihlelwe bububi;
3. Mababuye ngenxa yomvuzo wedano labo Abathi, Tshotsho! Tshotsho!
4. Mababe nemihlali bavuye ngawe bonke abakuquqelayo; Abaluthandayo usindiso lwakho Mabahlale besithi, Makenziwe mkhulu uThixo.
5. Ke mna ndilusizana, ndilihlwempu; Thixo, khawuleza uze kum. Umncedi wam nomsindisi wam nguwe; Yehova, musa ukulibala.

  Psalms (70/150)