Psalms (7/150)  

1. Ishigayon kaDavide, awayivumayo kuYehova ngenxa yamazwi kaKushi, umBhenjamin. Yehova, Thixo wam, ndizimela ngawe; Ndisindise kubo bonke abandisukelayo, undihlangule,
2. Hleze bawuqwenge njengengonyama umphefumlo wam, Bawudlavule, kungekho mhlanguli.
3. Yehova, Thixo wam, ukuba ndithe ndenza oku, Ukuba kukho ubugqwetha ezandleni zam,
4. Ukuba ndimphethe kakubi obexolelene nam, Ndambhunyula ondibandezele kungekho sizathu:
5. Maluwusukele utshaba umphefumlo wam, luwufumane, Lubunyashele phantsi ubomi bam, Uzuko lwam lululalise eluthulini. (Phakamisani.)
6. KhawusukÂ’ ume, Yehova, unomsindo, Kuphakamele ukuphuphuma komsindo wabandibandezelayo; Uvuke, undikhawulele; wena umise umgwebo.
7. Ibandla lezizwe malikungqonge; Ubuyele phezulu phezu kwalo.
8. UYehova uya kugweba phakathi kwezizwe. Lithethe ityala lam, Yehova, ngobulungisa bam, nangokugqibelela kwam okukum.
9. Mabuphele ububi babangendawo, ulizimase ilungisa; Ungumcikidi weentliziyo nezintso, Thixo wobulungisa.
10. Ingweletshetshe yam inoThixo, Umsindisi wabantliziyo zithe tye.
11. UThixo ngumgwebi olilungisa; UnguThixo obhavuma yonke imihla.
12. Ukuba ongendawo uthe akabuya, ulilolile ikrele lakhe; Usityedile isaphetha sakhe, wasilungisa.
13. Uzibhekise kuye izixhobo zokufa, Uzenze zanomlilo iintolo zakhe.
14. Yabona, yena unenimba yobutshinga; Ukhawule ububi, wazala ubuxoki;
15. Umbe umhadi, wawugomba; Weyela esihogweni awasisebenzayo.
16. Ububi bakhe bobuyela entlokweni yakhe, Naselukakayini lwakhe kufike ukugonyamela kwakhe.
17. Ndiya kubulela kuYehova ngokobulungisa bakhe, Ndivume ngendumiso kwigama likaYehova ophezu konke.

  Psalms (7/150)