Psalms (68/150)  

1. Kumongameli; ekaDavide. Umhobe. Ingoma. MakasukĀ’ eme uThixo, zibe ziintsali iintshaba zakhe, Basabe ebusweni bakhe abamthiyayo.
2. Njengokuphetshethwa komsi, baphephethe; Njengokunyibilika komthwebeba phambi komlilo, Mabadake ngokunjalo abangendawo ebusweni bukaThixo.
3. Ke wona amalungisa makavuye, adlamke phambi koThixo, Abe nemihlali, enemivuyo.
4. Vumani kuThixo, libetheleni uhadi igama lakhe; Menzeleni umendo ophakamileyo, ulokhwela ecanda ezinkqantosini, Ogama lakhe linguYehova; nidlamke phambi kwakhe.
5. Uyise weenkedama, umthetheleli wabahlolokazi, NguThixo ekhayeni lakhe elingcwele.
6. UThixo nguhlalisa endlwini ababebodwa, Ngukhuphela enywebeni ababanjiweyo; Ngabaziinjubaqa bodwa abahlala kwelibalelelweyo.
7. Thixo, ekuphumeni kwakho uphambi kwabantu bakho, Ekunyatheleni kwakho enkangala, (Phakamisani.)
8. Lanyikima ihlabathi, Lavuza izulu ebusweni bukaThixo, ISinayi leya ebusweni bukaThixo, uThixo kaSirayeli.
9. Walitshiza ngemvula eninzi yesisa sakho, Thixo, ilifa lakho; Lakubharha, walizimasa wena.
10. Wahlala khona umhlambi wakho, Wamlungisela olusizana ngokulunga kwakho, Thixo.
11. INkosi iya kukhupha izwi elinamandla, Ube mkhulu umkhosi weentokazi ezishumayela iindaba ezilungileyo.
12. Ookumkani bemikhosi baya kusaba besabile; Intokazi esele ekhaya iya kuwaba amaxhoba.
13. Nakulala phantsi phakathi kweentlanti, Noxelisa amaphiko evukuthu alekwe ngesilivere, Neentsiba zalo ezalekwe ngegolide ebengezelayo.
14. Ekubadubadubeni kukaSomandla ookumkani kulo, Koba mhlophe ngowekhephu eTsalimon.
15. Yintaba kaThixo intaba yaseBhashan, Yintaba encopho zininzi intaba yaseBhashan.
16. Niyigxeleshelani na, zintaba zincopho zininzi, Intaba ayinqweneleyo uThixo ukuba ahlale kuyo? Ewe, uYehova uya kuhlala kuyo ngonaphakade.
17. Iinqwelo zokulwa zikaThixo zizigidi, ngamawaka-waka; INkosi ikuzo; yiSinayi ebungcweleni,
18. Unyuke waya phezulu, uthimbe abathinjwa, Uthabathe izipho phakathi kwabantu, Naphakathi kwabaziinjubaqa, ukuba ahlale uYehova uThixo khona.
19. Mayibongwe iNkosi; Ithwala imithwalo yethu imihla ngemihla; NguThixo umsindisi wethu. (Phakamisani.
20. Yena uThixo kuthi nguThixo wosindiso, KokukaYehova, iNkosi yethu, ukukhupha ekufeni.
21. Kodwa uThixo uya kuyiphalusa intloko yeentshaba zakhe, Nentloko enesihlwitha yohambayo kwizigqitho zakhe.
22. Yathi iNkosi, Ndiya kuzibuyisa eBhashan, Ndiya kuzibuyisa iintshaba zakho ezinzulwini zolwandle;
23. Ukuze uziphaluse, unyawo lwakho lusegazini, Nolwimi lwezinja zakho lube nesabelo salo ezintshabeni.
24. Bakubona ukunyathela kwakho, Thixo, Ukunyathela koThixo wam, koKumkani wam, esebungcweleni.
25. Phambili ziimvumi, ngasemva ngababethi bohadi, Emacaleni ziintombi ezibetha iingqongqo.
26. Emabandleni bongani uThixo, INkosi, nina basemthonjeni wakwaSirayeli.
27. Balapho ooBhenjamin, inci yabo, umphathi wabo, Abathetheli bakwaYuda, ihlokondiba labo; Abathetheli bakwaZebhulon, abathetheli bakwaNafetali.
28. UThixo wakho wakuwisela umthetho wokuba uqine; Kuqinise, Thixo, oko usenzeleyo.
29. Bevela etempileni yakho eyongamele iYerusalem, Ookumkani mabeze nezithabathaba kuwe.
30. Khalimela amarhamncwa asengcongolweni, Umhlambi weenkunzi eziziimbalasane, kunye namathole ezizwe, Ukuze baziwise benezijungqe zesilivere. Wazibhangisa izizwe eziyithandayo imfazwe.
31. Kovela amanono eYiputa; UKushi wozolulela msinya izandla zakhe kuThixo.
32. Zikumkani zehlabathi, vumani kuThixo, Niyibethele uhadi iNkosi; (Phakamisani.)
33. Ekhwela ecanda emazulwini awo amazulu amandulo; Nanko elikhupha ilizwi lakhe, ilizwi elinamandla.
34. Mnikeni amandla uThixo; Buphezu koSirayeli ubungangamsha bakhe; Asesibhakabhakeni amandla akhe.
35. UloThixo woyikekayo ezingcweleni zakho. UloThixo kaSirayeli, ubanikayo amandla nokomelela abantu. Makabongwe uThixo.

  Psalms (68/150)