Psalms (64/150)  

1. Kumongameli. Umhobe kaDavide. Live, Thixo, izwi lam ekukhalazeni kwam; Ekunkwantyiseni kotshaba bulondoloze ubomi bam.
2. Ndisithelise egquguleni labanobubi, Ehlokondibeni labasebenzi bobutshinga;
3. Abalulola njengekrele ulwimi lwabo, Abaxuna iintolo zabo, amazwi akrakra,
4. Bamtole ogqibeleleyo besentsithelweni; Bamtola ngesiquphe, bangoyiki.
5. Bazomelezela ilizwi elibi, Bagqiba kwelokuba bafihle izirhintyelo, Bathi, Singabonwa ngubani na?
6. Baceba ubugqwetha; Baligqibile icebo abalicebileyo; Imbilini yendoda nentliziyo yayo yinzulu.
7. Ke uThixo uyabatola ngotolo; Amanxeba abo abakho ngesiquphe.
8. Baya kukhutyekiswa, lufikele kwabona ulwimi lwabo; Bayahlunguzela intloko bonke abababonayo.
9. Basuka boyike bonke abantu, Bawuxele umsebenzi kaThixo, Basiqiqe isenzo sakhe.
10. Liya kuvuya ilungisa ngoYehova, lizimele ngaye, Baqhayise bonke abantliziyo zithe tye.

  Psalms (64/150)