Psalms (60/150)  

1. Kumongameli; ngeyenyibiba yesingqino. Eliligugu. EkaDavide. Eyokufundisa: ekulweni kwakhe nama-Aram phakathi kweMilambo nama-Aram aseTsobha; wabuya uYowabhi, wawabulala amaEdom emfuleni wetyuwa, amawaka alishumi elinamabini. Thixo, usihlambile, wasichitha, Waqumba; ngamana wasibuyisa.
2. Ulinyikimisile ilizwe, ulikrazule; Philisa iintanda zalo ngokuba lishukuma.
3. Ubabonisile abantu bakho into elukhuni, Usiseze iwayini ehexisayo.
4. Ubanike ibhanile abakoyikayo, Ukuba bayiphakamise ngenxa yenyaniso. (Phakamisani.)
5. Ukuze zihlangulwe iintanda zakho, Sindisa ngesandla sakho sokunene, undiphendule.
6. UThixo uthethe engcwele: mandivuyelele, Ndimabe uShekem, ndiyilinganisele intili yaseSukoti.
7. Ngowam uGiliyadi, ngowam uManase, UEfrayim sisigcina-ntloko sam, UYuda yintonga yam yommiselo;
8. UMowabhi sisitya sam sokuhlambela, Ndiyiphosa kuEdom imbadada yam; Filisti, nkqangaza wena ngam.
9. Ngubani na owondisa emzini wamandla? Ngubani na owondikhaphela kwaEdom?
10. Asinguwe na, kwawena Thixo, osihlambileyo? Akwaphuma, Thixo, nemikhosi yethu.
11. Sincede kumbandezeli wethu; Alunto yanto usindiso lomntu.
12. NgoThixo siya kweyisa, Wobagqusha yena ababandezeli bethu.

  Psalms (60/150)