Psalms (57/150)  

1. Kumongameli; ngethi, Ungonakalisi. EkaDavide. Eliligugu: ekumbalekeni kwakhe uSawule emqolombeni. Ndibabale, Thixo, ndibabale; Ngokuba uzimela ngawe umphefumlo wam; Ndizimela esithunzini samaphiko akho, Kude kudlule inkxwaleko.
2. Ndinqula uThixo Osenyangweni, UThixo ondifezelayo.
3. Uya kuthuma esemazulwini andisindise, Emngcikiva nje ondizondayo; (Phakamisani.) UThixo uya kuthuma inceba yakhe nenyaniso yakhe.
4. Umphefumlo wam uphakathi kweengonyama; Ndiya kulala phantsi nabafutha umlilo, Oonyana babantu abamazinyo aziintshuntshe neentolo, Ulwimi lwabo lulikrele elibukhali.
5. Ziphakamisele ngaphezu kwamazulu, Thixo, Lube phezu kwehlabathi lonke uzuko lwakho.
6. Isibatha basilungisele iinyawo zam; Bawugobile umphefumlo wam; Bandimbela isihogo, Beyela kuso ngokwabo. (Phakamisani.)
7. Izimasekile intliziyo yam, Thixo, izimasekile intliziyo yam; Ndiya kuvuma, ndiya kubetha uhadi.
8. Vuka, luzuko lwam! Vukani, mrhubhe nohadi! Ndiya kusiphangela isifingo.
9. Ndiya kubulela kuwe phakathi kwezizwe, Nkosi yam; Ndiya kukubethela uhadi phakathi kwezizwe.
10. Ngokuba inkulu, yada yaya ezulwini, inceba yakho; Yada yesa esibhakabhakeni inyaniso yakho.
11. Ziphakamisele ngaphezu kwezulu, Thixo, Lube phezu kwehlabathi lonke uzuko lwakho.

  Psalms (57/150)