Psalms (55/150)  

1. Kumongameli. Eyokubethelwa ngezinto ezineentambo. Eyokuqiqa: ekaDavide. Wubekele indlebe umthandazo wam, Thixo, Musa ukuzifihla esikhungweni sam.
2. Ndibazele indlebe undiphendule. Ndiyaphaphatheka ekucamngceni kwam, ndincwine,
3. Ngenxa yelizwi lotshaba, Ngenxa yokuxinzelelwa phantsi ngabangendawo; Ngokuba zindiqengqela ubutshinga, Ziyandisukela ngomsindo.
4. Intliziyo yam iyazibhija-bhija phakathi kwam; Izothuso zokufa zindiwele.
5. Ukoyika nokuthuthumela kundingene; Ndigutyungelwe kukududuzela.
6. Ndathi, Andaba bendinamaphiko njengehobe! Bendiya kubaleka ndiye ndihlale!
7. Nanko ndibalekela kude, Ndilalise entlango. (Phakamisani.)
8. Bendiya kukhawuleza, ndisinde Emoyeni ovuthuzayo naseluqhwitheleni.
9. Tshabalalisa, Nkosi yam, yahlula ulwimi lwazo; Ngokuba ndibone ukugonyamela nokubambana phakathi komzi.
10. Imini nobusuku bajikeleza ezindongeni zawo; Ubutshinga nokwaphula kuphakathi kwawo;
11. Ukweyelisela kuphakathi kwawo; Endaweni yembutho yawo akusuki ukuxinezela nokukhohlisa.
12. Ngokuba asilutshaba olu lundingcikivayo; Bendiya kukuthwala oko. Asingondithiyileyo lo uzikhulisayo kum; Bendiya kusithela kuye.
13. Nguwe, mntu ubungumlingane wam, Ikholwane lam endazana nalo,
14. Ebesicweya kamnandi, Siye endlwini kaThixo silihlokondiba eligcobayo.
15. Ukufa makubaqubule, Mabehle baye kwelabafileyo besaphilile; Ngokuba ububi busemizini yabo phakathi kwabo.
16. Mna ndinqula uThixo; UYehova uya kundisindisa.
17. Ngokuhlwa, nakusasa, nasemini enkulu ndiya kucamngca, ndincwine; Uya kuliva izwi lam.
18. Uwukhulula umphefumlo wam unoxolo, ukuze bangasondeli kum, Ngokuba baninzi abandichasayo.
19. UThixo uya kuva, abaphendule, Uselokwamandulo ehleli, (Phakamisani.) Abo bangenanguquko, Bangamoyikiyo uThixo.
20. Babasa isandla abaxolelene nabo; Bahlambela umnqophiso wabo;
21. Ubuthelezi njengamasi umlomo wabo, Ke yimfazwe intliziyo yabo. Athambile amazwi abongaphezu kweoli, Kanti aziintlangothi zekrele.
22. Umthwalo wakho wulahlele kuYehova; yena wokuzimasa; Akayi kuliyekela ilungisa lishukunyiswe naphakade.
23. Wena ke, Thixo, uya kubahlisela emngxunyeni wesihogo. Abantu bamagazi nenkohliso abayi kuyiqingathisa imihla yabo; Ke mna ndikholose ngawe.

  Psalms (55/150)