Psalms (47/150)  

1. Kumongameli; eyoonyana bakaKora. Umhobe. Nonke zizwe, bethani izandla, Dumani kuThixo ngezwi lokumemelela.
2. Ngokuba uYehova Osenyangweni uyoyikeka; Ngukumkani omkhulu ehlabathini lonke.
3. Uzikhandanisela phantsi kwethu izizwe, Izizwe phantsi kweenyawo zethu.
4. Usinyulela ilifa lethu, Iqhayiya likaYakobi awamthandayo. (Phakamisani.)
5. UThixo unyukile, kudunywa; Unyukile uYehova, kuhlokoma isigodlo.
6. Mbetheleni uhadi uThixo, mbetheleni, Mbetheleni uhadi uKumkani wethu, mbetheleni!
7. Ngokuba uKumkani wehlabathi lonke nguThixo; Mbetheleni ngeyokuqiqa.
8. UThixo nguKumkani weentlanga; UThixo uhleli etroneni yakhe engcwele.
9. Amanene ezizwe ahlanganisene, Abantu boThixo ka-Abraham; Ngokuba iingweletshetshe zehlabathi zezikaThixo; Unyusiwe kakhulu yena.

  Psalms (47/150)