Psalms (45/150)  

1. Kumongameli: ngeyeenyibiba. Eyoonyana bakaKora; eyokuqiqa. Ingoma yeentanda. Intliziyo yam iphuphuma ilizwi elihle, Ndisithi, Into endiyenzayo isingise kukumkani; Ulwimi lwam lusiba lombhali okhawulezayo.
2. Umhle wamhle ngaphezu koonyana babantu; Kugalelwe ubumnandi emlonyeni wakho; Ngenxa yoko ukusikelele uThixo wakho ngonaphakade.
3. Bhinqa ikrele lakho ethangeni, gorha, Bhinqa indili yakho nobungangamela bakho.
4. Tyhudisa, ukhwele uhambe, unobungangamela bakho, Ngenxa yenyaniso, nolulamo olunobulungisa. Sikuyale ngezinto ezoyikekayo isandla sakho sokunene.
5. Iintolo zakho zitsolile; Kuya kuwa izizwe phantsi kwakho; Zitsolile entliziyweni yeentshaba zokumkani.
6. Itrone yakho, itrone kaThixo, ingunaphakade kanaphakade; Yintonga ethe tye intonga yobukumkani bakho.
7. Uthanda ubulungisa, uthiye okungendawo; Ngenxa yoko ukuthambisile uThixo, uThixo wakho, Ngeoli yemihlali ngaphezu kwabalingane bakho.
8. Ziyimore nehaloti nekasiya iingubo zakho zonke; Emabhotweni eempondo zeendlovu uhadi lukuvuyisile.
9. Kukho iintombi zokumkani phakathi kwabathandekayo bakho; Ukumkanikazi umi ngasekunene kwakho, Enxibe igolide ecikizekileyo yakwaOfire.
10. Yiva, ntombi, ubone, uthobe indlebe yakho, Ubalibale abantu bakowenu, nendlu kayihlo;
11. Akubunqwenela ubunzwakazi bakho ukumkani, Woqubuda kuye, ngokuba eyinkosi yakho.
12. Intombi enguTire, izityebi zabantu, Ziya kukuncekelela ngomnikelo.
13. Bubuyokoyoko bodwa intombi yokumkani kweliphakathi igumbi. Isambatho sayo sesilukwe igolide.
14. Isiwa kukumkani ineengubo ezimfakamfele; Ziyilandela iintombi ezingowayo, Zisiwa kuwe,
15. Zisiwa ngovuyo nangomgcobo, Zingene ebhotweni lokumkani.
16. Endaweni yooyihlo iya kuba ngoonyana bakho; Uya kubamisa babe ngabathetheli ehlabathini lonke.
17. Ndiya kulikhankanya igama lakho kwizizukulwana ngezizukulwana zonke; Ngenxa yoko izizwe ziya kubulela kuwe ngonaphakade kanaphakade.

  Psalms (45/150)