Psalms (44/150)  

1. Kumongameli: eyoonyana bakaKora: eyokuqiqa. Thixo, sivile ngeendlebe zethu, oobawo basibalisela, Ngomsebenzi owawenza ngemihla yabo, ngemihla yamandulo:
2. Okokuba isandla sakho sagqogqa iintlanga, sabatyala bona; Saviva izizwe, sabanabisa bona.
3. Ngokuba abalihluthanga ilizwe ngekrele labo, Abazisindisanga ngengalo yabo; Sisandla sakho sokunene, nengalo yakho, nokukhanya kobuso bakho; Ngokuba wawunesisa kubo.
4. Wena unguKumkani wam, Thixo; Yitsho lubekho usindiso kuYakobi.
5. Ngawe sobangqula abasibandezelayo; Egameni lakho sobagqusha abasukela phezulu kuthi.
6. Ngokuba andikholose ngasaphetha sam; Andisindiswa ngakrele lam.
7. Hayi! Nguwe osisindisayo kwabasibandezelayo, Ubadanise abasithiyileyo.
8. NgoThixo sidumisa imihla yonke, Sibulele kwigama lakho ngonaphakade. (Phakamisani.)
9. Noko ke usihlambile, usihlazile, Akwaphuma nemikhosi yethu.
10. Usibuyise umva phambi kombandezeli; Abasithiyileyo basiphangile okwabo.
11. Wasinikela njengeegusha ezidliwayo; Wasichitha-chitha ezintlangeni;
12. Wathengisa ngabantu bakho, akwazuza, Akwalinyusa ixabiso labo.
13. Wasenza isingcikivo kubamelwane bethu, Isigculelo nesicukucezo kwabasijikelezileyo.
14. Wasenza umzekelo ezintlangeni, Abokuhlunguzelelwa intloko ezizweni.
15. Yonke imihla ihlazo lam liphambi kwam, Nokudana kobuso bam kundigubungele,
16. Ngenxa yezwi lomngcikivi nomnyelisi, Ngenxa yokukhangela kotshaba nomphindezeli.
17. Oko konke kusifikele, asikulibalanga wena, Asixokanga emnqophisweni wakho;
18. Ayibuyanga umva intliziyo yethu, Ukunyathela kwethu akuthanga gu bucala emendweni wakho;
19. Ukuba usityumze endaweni yeempungutye, Usigubungele ngethunzi lokufa.
20. Ukuba besililibele igama loThixo wethu, Sazolulela kuthixo wasemzini izandla zethu,
21. Ubengayi kuyigoca-goca na uThixo loo nto, Ngokuba ezazi iindawo ezifihlakeleyo zentliziyo?
22. Hayi, Ngenxa yakho sibulawa imihla yonke; Kuthiwa siziigusha zokuxhelwa.
23. Vuka, ulaleleni na, Nkosi yam? Qabuka, ungasihlambi kuphele.
24. Ubusitheliselani na ubuso bakho, Ukulibale ukucinezelwa kwethu, nokuxinwa kwethu?
25. Ngokuba usibekeke eluthulini umphefumlo wethu, Sanamathela emhlabeni isisu sethu.
26. KhawusukÂ’ ume usincede, Usikhulule ngenxa yenceba yakho.

  Psalms (44/150)