Psalms (36/150)  

1. Kumongameli. Eyomkhonzi kaYehova. EkaDavide. Ongendawo unezihlabo zokreqo entliziyweni yakhe ngaphakathi, ezithi, Akukho koyika Thixo emehlweni akhe,
2. Ngokuba zithetha kuye ngokugudileyo emehlweni akhe, Zide zimfumanise ubugwenxa bakhe, zimthiye.
3. Amazwi omlomo wakhe abubutshinga nenkohliso; Uyekile ukwenza ngokuqiqa nangokulungisa.
4. Ucinga ubutshinga elukhukweni lwakhe; Uzimisa endleleni engalungileyo; Akabucekisi ububi.
5. Yehova, inceba yakho ifikelela ezulwini, Ukuthembeka kwakho esibhakabhakeni.
6. Ubulungisa bakho bunjengeentaba zikaThixo; Izigwebo zakho zingamanzi enzonzobila; Usindisa umntu neenkomo, Yehova.
7. Hayi, ixabiso lenceba yakho, Thixo! Oonyana babantu bazimela ngethunzi lamaphiko akho.
8. Bayahluthiswa kukutyeba kwendlu yakho; Ubaseza emlanjeni weziyolo zakho.
9. Ngokuba likuwe ithende lobomi; Ekukhanyeni kwakho sibona ukukhanya.
10. Bolulele inceba yakho abakwaziyo, Ubolulele ubulungisa bakho abantliziyo zithe tye.
11. Malungandinyatheli unyawo lonekratshi. Singandiphekuzi isandla sabangendawo.
12. Nabo bewile abasebenzi bobutshinga; Batyhalwe bawa, ababa nakuvuka.

  Psalms (36/150)