Psalms (35/150)  

1. EkaDavide. Bambana, Yehova, nababambana nam. Yilwa nabalwa nam.
2. Qubula ikhaka nengweletshetshe, UsukĀ’ume undincede.
3. Rhola umkhonto, uvingce indlela yabandisukelayo; Yithi kumphefumlo wam, Ndilusindiso lwakho.
4. Mabadane, bahlazeke, abazungula umphefumlo wam; Mababuye umva babe neentloni abacinga ububi ngam.
5. Mababe njengomququ phambi komoya, Sibatyhale isithunywa sikaYehova, bawe.
6. Indlela yabo mayibe mnyama, ibe buthelezi, Sibasukele isithunywa sikaYehova.
7. Ngokuba basigqumele mna isibatha sabo ngelize; Bawumbela isihogo umphefumlo wam ngelize.
8. Mayimfikele intshabalalo engazi; Sibambise yena isibatha sakhe awasigqumayo, Eyele kuso ngesithonga.
9. Wogcoba ke umphefumlo wam kuYehova, Ube nemihlali ngosindiso lwakhe.
10. Onke amathambo am aya kuthi, Yehova, ngubani na onjengawe, Mhlanguli wosizana kowomeleleyo kunalo, Kwausizana nehlwempu kumxhakamfuli walo?
11. Kusuke kwema amangqina angenakulungisa, Andibuza into endingayaziyo,
12. Bandibuyekeza ngobubi esikhundleni sokulungileyo; Uxhwalekile umphefumlo wam.
13. Ke mna, xa babesifa, iingubo zam bezizezirhwexayo; Ndawucinezela umphefumlo wam ngokuzila ukudla; Umthandazo wam wabuyela esifubeni sam.
14. Ndaziphatha njengokungathi unguwethu, njengokungathi ungumzalwana kum, ukuhamba-hamba kwam; Ndanga ndingombambazelela unina, ukuthobeka kwam, ndinezimnyama zokuzila.
15. Ke ekuqhwaleleni kwam avuya, ahlangana, Ahlangana ngam amagxidolo, nendingabaziyo, Bandihlalela ngentlamba, abayeka.
16. Ngokweentshembenxa ezizihiba ngenxa yesonka, Banditshixizela amazinyo.
17. Nkosi, kunini na ubonela? Buyisa umphefumlo wam kwiintshabalaliso zabo, Okuphela kwawo ezingonyameni.
18. Ndiya kubulela kuwe ebandleni elikhulu, Ebantwini abaninzi ndiya kukudumisa.
19. Mazingandivuyeleli iintshaba zam ngobuxoki, Bangatyandelani ngoshiyi abandithiyayo ngelize:
20. Ngokuba abathethi luxolo; Bacinga amazwi enkohliso ngabanyhamnyhekileyo belizwe.
21. Bayandisinekela, Bathi, Tshotsho! Tshotsho! Abonile amehlo ethu.
22. Ubonile, Yehova; musa ukuba sisithulu; Nkosi, musa ukuba kude kum.
23. Zivuse, uphaphe ngenxa yebango lam, Thixo wam, Nkosi yam, ngenxa yento esibambene ngayo.
24. Lithethe ityala lam ngokobulungisa bakho, Yehova Thixo wam; Mabangandivuyeleli;
25. Mabangathi entliziyweni yabo, Tshotsho! Nantso into ebe siyfuna! Mabangathi, Simginyile.
26. Mabadane, babe neentloni kunye Abavuyela ububi bam; Bambathe ukudana nehlazo Abazikhulisayo kunam.
27. Mabamemelele, bavuye, abananze ubulungisa bam, Bahlale besithi, Makabe mkhulu uYehova, Ulonanze uxolo lomkhonzi wakhe.
28. Ulwimi lwam luya kuxela ubulungisa bakho Nendumiso yakho, imihla yonke.

  Psalms (35/150)