Psalms (27/150)  

1. EkaDavide. NguYehova umkhanyiseli wam nomsindisi wam, ndiya koyika bani na? NguYehova inqaba yobomi bam, ndiya kunkwantya ngabani na?
2. Bakusondela kum abenzi bobubi ukuba badle inyama yam, Bakuza ababandezeli bam neentshaba zam kum, bakhubeka bawa bona.
3. Bendingafanelana ndirhawulwe ngumkhosi isuka ingoyiki intliziyo yam; Bendingafanelana ndiphakanyelwe yimfazwe, ndisuka ndithembe noko.
4. Ndicele nto-nye kuYehova, ndifuna yona: Ukuba ndihlale endlwini kaYehova yonke imihla yobomi bam, Ndibone ubuhle bukaYehova, ndiphicothe etempileni yakhe.
5. Ngokuba undigusha emnqubeni wakhe ngemini yobubi, Undisithelisa esitheni lentente yakhe, Undimisa eweni.
6. Ngoku ke iya kuphakama intloko yam phezu kweentshaba zam ezindijikelezayo, Ndibingelele ententeni yakhe imibingelelo yokuduma, Ndivume, ndibethe uhadi kuYehova.
7. Yiva, Yehova, ndakubiza ngezwi lam; Ndibabale, undiphendule.
8. Intliziyo yam ithi kuwe, kweli uthi, Funani ubuso bam, Ubuso bakho, Yehova, ndiya kubufuna.
9. Musa ukubusithelisa ubuso bakho kum; Musa ukumgila umkhonzi wakho ngomsindo; Uluncedo lwam, musa ukundilahla; Musa ukundishiya, Thixo ondisindisayo.
10. Ngokuba ubawo noma bandishiyile, Wesuka uYehova wandichola.
11. Ndiyalele, Yehova, indlela yakho, Ndikhaphe emendweni othe tye, ngenxa yabandilaleleyo.
12. Musa ukundinikela elitheni labandibandezelayo, Ngokuba ndiphakanyelwe ngamangqina axokayo, nabafutha ukugonyamela.
13. Ndinge ndiphelelwe, koko bendikholwa kukuba ndokubona ukulunga kukaYehova Ezweni lobu bomi.
14. Thembela kuYehova; Yomelela, ikhaliphe intliziyo yakho, Uthembele kuYehova.

  Psalms (27/150)