Psalms (26/150)  

1. EkaDavide. Lithethe ityala lam, Yehova, ngokuba mna ndihambe engqibelelweni yam, Ndakholosa ngoYehova, andahexa.
2. Ndicikide, Yehova, undilinge; Nyibilikisa izintso zam nentliziyo yam.
3. Ngokuba inceba yakho iphambi kwamehlo am, Ndihamba enyanisweni yakho.
4. Andihlali namadoda akhohlakeleyo, Andihambi nabanyhwalazi.
5. Ndilithiyile ibandla labenzi bobubi, Andihlali nabangendawo.
6. Ndizihlamba kokumsulwa izandla zam, Ndisiphahle isibingelelo sakho, Yehova,
7. Ukuba ndivakalise izwi lokubulela, Ndibalise ngayo yonke imisebenzi yakho ebalulekileyo.
8. Yehova, ndiyalithanda ikhaya eliyindlu yakho, Nendawo yokuhlala kozuko lwakho.
9. Musa ukuwubuthela umphefumlo wam ndawonye naboni, Ubomi bam ndawonye namadoda anamagazi;
10. Wona azandla zinamanyala, Wona ezokunene zawo zizeleyo zizicengo.
11. Mna ke okwam ndihamba engqibelelweni yam; Ndikhulule, undibabale.
12. Unyawo lwam lumi endaweni ebanzi; Ndimbonga uYehova ndisemabandleni.

  Psalms (26/150)