Psalms (23/150)  

1. Umhobe kaDavide. UYehova ngumalusi wam, andisweli lutho.
2. Wenza ukuba mandibuthe emakriweni aluhlaza; Undithundezela emanzini angawokuphumla.
3. Uyawubuyisa umphefumlo wam; Undikhaphela ezindleleni zobulungisa ngenxa yegama lakhe.
4. Nokuba ndihamba emfuleni wethunzi lokufa, Andiyi koyika bubi, ngokuba unam wena; Intonga yakho, umsimelelo wakho, uyandithuthuzela.
5. Undilungisela isithebe phambi kwababandezeli bam, Uyithambisa ngeoli intloko yam, Indebe yam iyaphalala.
6. Inene, ndiya kulandelwa kokulungileyo nenceba Yonke imihla yobomi bam, Ndihlale endlwini kaYehova Imihla emide.

  Psalms (23/150)