Psalms (2/150)  

1. Yini na ukuba iintlanga zenze imbuthumbuthu, Izizwe zicamange into engeyakonto?
2. Ookumkani behlabathi bazimisile, Izidwangube zabhunga NgoYehova nangoMthanjiswa wakhe;
3. Besithi, Masiziqhawule iimbophelelo zabo, Sizilahle izintya zabo kuthi.
4. Ohleli emazulwini uyahleka, INkosi iyabagculela.
5. Iya kwandula ithethe kubo ngomsindo wayo, Ibakhwankqise ngokuvutha kwayo.
6. Ithi, Mna ke ndimmisile ukumkani wam Phezu kweZiyon, intaba yam engcwele.
7. Athi yena, Ndiya kuwuvakalisa ummiselo: UYehova uthe kum, UnguNyana wam wena; Mna namhla ndikuzele.
8. Cela kum, ndikunike iintlanga zibe lilifa lakho, Iziphelo zehlabathi zibe zezakho.
9. Uya kuzivikiva ngentonga yentsimbi, Uzihlekeze, zinge zizitya zodongwe.
10. Ngoko ke, nina bokumkani, qiqani; Bagwebi basehlabathini, yalekani.
11. Mkhonzeni uYehova nisoyika, Gcobani nithuthumela.
12. Mangeni uNyana, hleze aqumbe, nitshabalale endleleni, Ngokuba ungahle uvuthe umsindo wakhe. Hayi, uyolo lwabo bonke abazimela ngaye!

  Psalms (2/150)