Psalms (17/150)  

1. Umthandazo kaDavide. Buve, Yehova, ubulungisa; kubazele indlebe ukuhlahlamba kwam; Wubekele indlebe umthandazo wam, ongengamlomo ukhohlisayo.
2. Ibango lam malivele ebusweni bakho, Amehlo akho akhangele ngokuthe tye.
3. Uyicikidile intliziyo yam; undivelele ebusuku; Undinyibilikisile, akwafumana nto; Ndiyinkqangiyele into embi, ayiyi kuwugqitha umlomo wam.
4. Malunga nemisebenzi yabantu, ngelizwi lomlomo wakho, Mna ndizigcinile, andangena kwiindlela zamanyangaza.
5. Imikhondo yam ibambe iindlela zakho, Azashukuma iinyawo zam.
6. Mna ndinqula wena, ngokuba undiphendula, Thixo; Ndithobele indlebe yakho, kuve ukuthetha kwam.
7. Zibalule iinceba zakho, wena wabasindisayo abazimela ngawe, Ngesandla sakho sokunene, ngenxa yabasukela phezulu kubo.
8. Ndigcine njengeliso, njengokhozo lwalo, Ndisithelise ngesithunzi samaphiko akho,
9. Phambi kwabangendawo abandibhuqayo, Phambi kweentshaba zam ngokwasemphefumlweni ezindingungelayo.
10. Zithe fithi kukutyeba; Ngomlomo wazo zithetha ngekratshi.
11. Zindijikelezile ngoku ekuhambeni kwam; Amehlo azo ziwamisele ukundinqumela emhlabeni.
12. Ukufana kwazo kunjengengonyama engxamele ukuqwenga, Kunjengengonyama entsha ihleli entsithelweni.
13. KhawusukÂ’ ume, Yehova, Uyihlangabeze, uyiwise yona; Wusindise umphefumlo wam kongendawo ngekrele lakho;
14. Kubafo, ngesandla sakho, Yehova, Kubafo beli phakade, abasahlulo sikobu bomi; Osizalisileyo isisu sabo ngeengqwebo zakho; Bakholisile ngoonyana, Ukuphuphuma kwabo bakushiya neentsapho zabo.
15. Mna ndiya kububona ubuso bakho ndisebulungiseni; Ndiya kwaneliswa sisithomo sakho ekuvukeni kwam.

  Psalms (17/150)