Psalms (16/150)  

1. Eyona iligugu likaDavide. Ndigcine, Thixo, ngokuba ndizimela ngawe.
2. Ndithe kuYehova, UyiNkosi yam, Andinanto indilungeleyo ngaphezu kwakho.
3. Ndithe kwabangcwele abasehlabathini, Bona bazizinhanha apho, kukhona konke endikunanzileyo.
4. Ziya kwanda iimbulaleko zabo bamananisa ngathixo wumbi uYehova. Andiyi kuyithulula iminikelo yabo ethululwayo yegazi; Andiyi kuwaphatha amagama abo ngomlomo wam.
5. NguYehova isahlulo endasabelwayo, nendebe endayabelwayo; Ulenze banzi ilifa lam.
6. Amacandelo andiwele ezindaweni ezimnandi; Hee! Ndide ndaba nelifa elihle.
7. Ndiya kumbonga uYehova ondinike icebo; Nasebusuku ziyandithethisa izintso zam.
8. Ndimmisile uYehova phambi kwam amaxesha onke; Ngokuba esekunene kum nje, andiyi kushukunyiswa.
9. Ngako oko iyavuya intliziyo yam, luyagcoba uzuko lwam: Nenyama yam iya kuhlala ikholosile.
10. Ngokuba akuyi kuwushiya umphefumlo wam kwelabafileyo; Akuyi kumyekela owakho wenceba ukuba abonane nesihogo.
11. Uya kundazisa umendo wobomi; Ebusweni bakho yinzaliseko yemivuyo; Ekunene kwakho yimihlali ngonaphakade.

  Psalms (16/150)