Psalms (144/150)  

1. EkaDavide. Makabongwe uYehova, uliwa lam, Ulofundisa izandla zam ukulwa, Iminwe yam imfazwe.
2. Unceba yam, umboniselo yam, Ungxonde yam, umsindisi wam, mna lo; Ungweletshetshe yam, undizimela ngaye; Ulonyathelela abantu bam phantsi kwam.
3. Yehova, uyintoni na umntu, le nto umaziyo? Unyana womfo, le nto umnyamekelayo?
4. Umntu lo ufana nomphunga, Imihla yakhe injengethunzi elidlulayo.
5. Yehova, thoba amazulu akho, uhle; Phatha ezintabeni, ziqhume.
6. Banekisa imibane, uziphangalalise; Thuma iintolo zakho, uziduba-dube.
7. Thuma izandla zakho, zivele phezulu; Ndirhole, ndihlangule emanzini amakhulu. Esandleni soonyana bolunye uhlanga;
8. Abamlomo uthetha inkohlakalo, Abasandla sokunene sisesokunene sobuxoki.
9. Thixo, ndokuvumela ingoma entsha, Ndikubethele umrhubhe ontambo zilishumi;
10. Ulonika ookumkani usindiso, Ulohlangula uDavide umkhonzi wakhe ekreleni elinobubi.
11. Ndirhole, ndihlangule esandleni soonyana bolunye uhlanga, Abamlomo uthetha inkohlakalo, Abasandla sokunene sisesokunene sobuxoki;
12. Baze oonyana bethu babe njengezityalo ezikhulileyo ebutsheni babo; Iintombi zethu zibe njengeembombo ezivathisiweyo ngeemfakamfele ngokokwakhiwa kwebhotwe;
13. Oovimba bethu bazale, bavelise iintlobo ngeentlobo; Iigusha zethu zizale amawaka, zande ngezigidi emaphandleni ethu;
14. Iinkomo zethu zizale, Kungabikho kungenelwa, kungabikho kuthinjwa, Kungabikho kuhlahlamba ezitratweni zethu.
15. Hayi, uyolo lwabantu ekunjalo kubo! Hayi, uyolo lwabantu abaThixo unguYehova!

  Psalms (144/150)