Psalms (140/150)  

1. Kumongameli. Umhobe kaDavide. Ndihlangule, Yehova, esintwini esinobubi, Ndilondoloze emntwini ogonyamelayo,
2. Abacinga okubi entliziyweni. Imihla yonke baxhaya imfazwe.
3. Balola ulwimi lwabo njengenyoka; Ubuhlungu berhamba busemlonyeni wabo (Phakamisani.)
4. Ndigcine, Yehova, ezandleni zongendawo, Ndilondoloze emntwini ogonyamelayo, Abacinga ukuzikhubekisa iinyawo zam.
5. Abanekratshi bandiqhushekele isibatha nezintya, Baneke umnatha ecaleni kwendlela, Bandithiyele ngemigibe. (Phakamisani.)
6. Ndithi kuYehova, UnguThixo wam; Beka indlebe, Yehova, elizwini lesikhungo sam.
7. Yehova, Nkosi yam, nqaba endisindisayo, Uyigqubuthele intloko yam ngemini yeduli.
8. Musa ukumnika, Yehova, ongendawo iminqweno yakhe; Musa ukuwuphumelelisa umnkqangiyelo wakhe, Hleze aziphakamise. (Phakamisani.)
9. Yona intloko yabandingqingayo, Ububi bomlomo wabo mabubagubungele.
10. Mabathotyelwe amalahle avuthayo; Makabawise emlilweni, emimbithini, bangabi saphuma.
11. Indoda enolwimi mayingazinzi ehlabathini; Indoda enokugonyamela, ububi mabuyizingele ngembembetshane.
12. Ndiyazi ukuba uYehova uya kulifeza Ityala losizana, ibango lamahlwempu.
13. Inene, amalungisa aya kubulela kwigama lakho; Baya kuhlala ebusweni bakho abathe tye.

  Psalms (140/150)