Psalms (134/150)  

1. Ingoma yezinyuko. Yabonani, mbongeni uYehova, nonke bakhonzi bakaYehova, Nimiyo endlwini kaYehova ebusuku.
2. Phakamiselani engcweleni izandla zenu, Nimbonge uYehova.
3. Makakusikelele eZiyon uYehova, UMenzi wezulu nehlabathi.

  Psalms (134/150)