Psalms (129/150)  

1. Ingoma yezinyuko. Kukaninzi bendibandezela kwasebuncinaneni bam, Makatsho uSirayeli;
2. Kukaninzi bendibandezela kwasebuncinaneni bam: Ababanga nakundithini noko.
3. Abalimi balima emhlana kum, Bayolula indima yabo.
4. UYehova ulilungisa, Uzinqumle izintya zabangendawo.
5. Mabadane babuye umva Bonke abayithiyayo iZiyon.
6. Mababe njengengca ephuma phezu kwezindlu, Eyomayo ingekahlumi,
7. Engekasizalisi nesandla sakhe umvuni, Engekalizalisi nesondo lengubo yakhe umbophi wezithungu;
8. Bengekathi nabadlulayo, Intsikelelo kaYehova mayibe kuni; Siyanisikelela egameni likaYehova.

  Psalms (129/150)