Psalms (127/150)  

1. Ingoma yezinyuko. KaSolomon. Ukuba akayakhi uYehova indlu, Bafumana besaphuka yiyo abakhi bayo. Ukuba umzi akawugcini uYehova, Ufumana ephaphama owugcinayo.
2. Nifumana nivuka kusasa, Nihlale nisebenza kude kube sebusuku, Nikudla ukudla kokubulaleka; Uyipha intanda yakhe, ilele ubuthongo.
3. Uyabona, ilifa likaYehova ngoonyana, Umvuzo sisiqhamo sesizalo.
4. Njengeentolo esandleni segorha, Banjalo oonyana bobutsha.
5. Hayi, uyolo lomfo ozalise umphongolo wakhe ngabo! Abayi kudana, Xa bathetha neentshaba esangweni.

  Psalms (127/150)