Psalms (126/150)  

1. Ingoma yezinyuko. Ekubabuyiseni kukaYehova ababuyayo baseZiyon, Saba njengabaphuphayo;
2. Waza wazala kukuhleka umlomo wethu, Lwazala kukumemelela ulwimi lwethu. Baza bathi phakathi kweentlanga, UYehova ubenzele izinto ezinkulu aba.
3. UYehova usenzele izinto ezinkulu, Saba ngabavuyayo.
4. Buyisa, Yehova, abathinjiweyo bakuthi, Njengemilambo yamanzi yelasezantsi.
5. Abahlwayelayo beneenyembezi Baya kuvuna benokumemelela.
6. Ohamba ahambe elila, Ephethe intlwayelelo, Uyabuya eze ememelela, Ethwele izithungu zakhe.

  Psalms (126/150)