Psalms (120/150)  

1. Ingoma yezinyuko. Engxingongweni yam ndakhala kuYehova, Wandiphendula.
2. Ndathi, Wuhlangule, Yehova, umphefumlo wam emlonyeni oxokayo, Elulwimini olunenkohliso.
3. Makakunike ntoni na, akongeze ntoni na, Lulwimindini lunenkohliso?
4. Iintolo zegorha ezitsolo, Kunye namalahle avuthayo onwele.
5. Athi ke mna! Kuba ndingumphambukeli kwaMesheki, Ndihleli ngasezintenteni zakwaKedare.
6. Umphefumlo wam kade uhleli Nabaluthiyileyo uxolo.
7. Mna ndingowoxolo; Ke ndithi ndakuthetha, bona babe yimfazwe.

  Psalms (120/150)