Psalms (115/150)  

1. Ungazukisi thina, Yehova, ungazukisi thina; Zukisa igama lakho, Ngenxa yenceba yakho, ngenxa yenyaniso yakho.
2. Yini na ukuba zithi iintlanga, Uphi na kaloku uThixo wabo?
3. UThixo wethu ke usemazulwini, Konke akuthandileyo uyakwenza.
4. Izithixo zazo yisilivere negolide, Zizenzo zezandla zabantu.
5. Zinomlomo nje, azithethi; Zinamehlo nje aziboni;
6. Zineendlebe nje, aziva; Zineempumlo nje, azisezeli.
7. Izandla zazo aziphathi, Iinyawo zazo azihambi; Azidumzeli ngomqala wazo.
8. Boba njengazo abenzi bazo, Bonke abasukuba bekholose ngazo.
9. Wena Sirayeli, kholosa ngoYehova; Uncedo lwabo nengweletshetshe yabo nguye.
10. Nani bendlu ka-Aron, kholosani ngoYehova; Uncedo lwabo nengweletshetshe yabo nguye.
11. Nina boyiki bakaYehova, kholosani ngoYehova; Uncedo lwabo nengweletshetshe yabo nguye.
12. UYehova usikhumbule, wosisikelela; Woyisikelela indlu kaSirayeli, Woyisikelela indlu ka-Aron;
13. Wobasikelela aboyiki bakaYehova, Abancinane kwanabakhulu.
14. UYehova wonandisa nina ngakumbi nangakumbi, Abandise oonyana benu.
15. Nisikelelekile kuYehova, UMenzi wamazulu nowehlabathi.
16. Amazulu ngamazulu kaYehova, Ihlabathi ulinike oonyana babantu.
17. Asingabafileyo abamdumisayo uYehova, Asingabo bonke abehlayo baye kwelokuzola.
18. Thina ke siya kumbonga uYehova, Kususela koku kude kuse ephakadeni. Haleluya!

  Psalms (115/150)