Psalms (111/150)  

1. Haleluya! Ndiya kubulela kuYehova ngentliziyo yonke, Elucweyweni lwabathe tye nasebandleni.
2. Zikhulu izenzo zikaYehova, Zezokungxokwa iintsingiselo zazo zonke.
3. Unendili nobungangamela umsebenzi wakhe, Ubulungisa bakhe bumi ngonaphakade.
4. Uyenzele ukuze ikhunjulwe imisebenzi yakhe ebalulekileyo; Unobabalo nemfesane uYehova.
5. Ubaphe ukudla abamoyikayo; Uwukhumbule ngonaphakade umnqophiso wakhe.
6. Ubabonise abantu bakhe amandla ezenzo zakhe, Ebanika ilifa leentlanga.
7. Izenzo zezandla zakhe ziyinyaniso nesiko; Zithembekile zonke iziyalezo zakhe.
8. Zizimasekile nanini nangonaphakade; Zenziwe ngenyaniso, zithe tye.
9. Ubathumele abantu bakhe inkululeko; Uwumisele ngonaphakade umnqophiso wakhe; Lingcwele, liyoyikeka, igama lakhe.
10. Ingqalo yobulumko kukoyika uYehova, Banengqiqo elungileyo bonke abenza ngako; Indumiso yakhe ihlala imi.

  Psalms (111/150)