Psalms (110/150)  

1. EkaDavide. Umhobe. Utsho uYehova eNkosini yam ukuthi, Hlala ngasekunene kwam, Ndide iintshaba zakho ndizenze Isitulo seenyawo zakho.
2. Intonga yamandla akho uya kuyithumela uYehova, ivela eZiyon, esithi, Yiba nobukhosi phakathi kweentshaba zakho.
3. Abantu bakho baya kuzinikela ngeentliziyo, ngemini yakho yokuphuma umkhosi; Bebethe ezingcwele, ekuphumeni kwesifingo, Uza kuwe umbethe womlisela wakho.
4. Ufungile uYehova, akayi kuzohlwaya; uthe, Ungumbingeleli ngonaphakade wena Ngokohlobo lukaMelkitsedeke.
5. INkosi ngasekunene kwakho Iya kuphalusa ookumkani ngemini yomsindo wayo.
6. Iya kugweba phakathi kweentlanga, kuzale zizidumbu; Iphaluse intloko ezweni elibanzi.
7. Endleleni iya kusela emlanjaneni; Ngenxa yoko iya kuphakamisa intloko.

  Psalms (110/150)