Psalms (105/150)  

1. Bulelani kuYehova, nqulani igama lakhe; Yazisani ezizweni izenzo zakhe ezincamisileyo.
2. Vumani kuye, mbetheleni uhadi; Xoxani ngemisebenzi yakhe yonke ebalulekileyo.
3. Qhayisani ngegama lakhe elingcwele; Mayivuye intliziyo yabamquqelayo uYehova.
4. Ngxamelani uYehova namandla akhe; Funani ubuso bakhe ngamaxesha onke.
5. Khumbulani imisebenzi yakhe ebalulekileyo awayenzayo, Izimanga zakhe, nezigwebo zomlomo wakhe,
6. Mbewu ka-Abraham, yomkhonzi wakhe, Nyana bakaYakobi, banyulwa bakhe.
7. NguYehova uThixo wethu yena; Zisehlabathini lonke izigwebo zakhe.
8. Uwukhumbula ngonaphakade umnqophiso wakhe, Ilizwi awalimisela iwaka lezizukulwana;
9. Awanqophisana ngalo noAbraham, Awalifungela uIsake;
10. Awalimisayo ukuba libe ngummiselo kuYakobi, Libe ngumnqophiso ongunaphakade kuSirayeli;
11. Esithi, Ndikunika ilizwe lakwaKanan, Libe licandelo lelifa lenu;
12. Besengamadoda ambalwa, Bebancinane, bengabaphambukeli kulo.
13. Babehamba besuka kolunye uhlanga, baye kolunye uhlanga, Besuka kobunye ubukumkani, baye kwabanye abantu.
14. Akavumelanga mntu ukuba abacudise, Wohlwaya ookumkani ngenxa yabo;
15. Esithi, Musani ukubachukumisa abathanjiswa bam, Musani ukubaphatha kakubi abaprofeti bam.
16. Wabiza indlala, yeza phezu kwelizwe, Wawaphula wonke umsimelelo osisonka.
17. Wathuma indoda phambi kwabo; Kwathengiswa ngoYosefu, waba likhoboka.
18. Bazicinezela iinyawo zakhe ngamakhamandela, Wafika umphefumlo wakhe esinyithini;
19. Kwada kwalixesha lokufika kwelizwi lakhe, Intetho kaYehova yamnyibilikisa.
20. Ukumkani wathuma, wamkhulula, Umlawuli wezizwe wamvulela;
21. Wamenza inkosi yendlu yakhe, Umlawuli wemfuyo yakhe yonke,
22. Ukuba abakhonkxe abathetheli bakhe ngokuzithandela kwakhe, Amadoda akhe amakhulu awafundise ubulumko.
23. Waza uSirayeli waya eYiputa, UYakobi waphambukela ezweni lakwaHam.
24. Wabaqhamisa kakhulu abantu bakhe, Wabomeleza ngaphezu kwababandezeli babo.
25. Wazijika iintliziyo zabo, ukuba babathiye abantu bakhe, Babaqhathanisele abakhonzi bakhe.
26. Wathuma uMoses, umkhonzi wakhe, NoAron awamnyulayo.
27. Bazenza kubo iindawo zemiqondiso yakhe, Nezimanga zakhe ezweni lakwaHam.
28. Wathumela ubumnyama, kwaba mnyama; Ababa nakuwaphikisa amazwi akhe.
29. Wawaguqula amanzi abo, aba ligazi, Wazibulala iintlanzi zabo.
30. Ilizwe labo lanyakazela amasele Ezingontsini zookumkani babo.
31. Wathetha, zafika izibawu, Iingcongconi, emideni yabo yonke.
32. Wabanika isichotho, saba yimvula; Umlilo walenya ezweni labo.
33. Wayibetha imidiliya yabo nemikhiwane yabo, Wayishwaqa imithi yemida yabo.
34. Wathetha, kwafika iinkumbi ezandayo, Nezikhothululayo, into engenakubalwa;
35. Zayidla imifuno yonke ezweni labo, Zazidla iziqhamo zomhlaba wabo.
36. Waza wababulala bonke abamazibulo ezweni labo, Intlahlela yamandla abo onke.
37. Wabakhupha ke abakhe benesilivere negolide, Akwabakho ukhubekayo ezizweni zakhe.
38. Lavuya iYiputa ekuphumeni kwabo, Ngokuba lifikelwe kukunkwantyisa kwabo.
39. Waneka ilifu lokubasitha, Nomlilo wokukhanyisa ebusuku.
40. Babiza, wazisa izagwityi, Wabahluthisa nangesonka sasezulwini.
41. Wavula iliwa, abaleka amanzi, Ahamba engumlambo emqwebedwini.
42. Ngokuba wakhumbula ilizwi lakhe elingcwele, Wakhumbula uAbraham umkhonzi wakhe.
43. Wabakhupha abantu bakhe benemihlali, Abanyulwa bakhe bememelela.
44. Wabanika amazwe eentlanga, Bayihlutha inzuzo yokwaphuka kwezizwe,
45. Ukuze bayigcine imimiselo yakhe, Bayibambe imiyalelo yakhe. Haleluya!

  Psalms (105/150)