Psalms (102/150)  

1. Umthandazo wolusizana xa atyhafileyo, ephalaza iinkalazo zakhe phambi koYehova. Yehova, wuve umthandazo wam, Kufike kuwe ukuzibika kwam.
2. Musa ukubusithelisa ubuso bakho kum ngemini yokubandezelwa kwam, Ndithobele indlebe yakho; Ngemini endidanduluka ngayo khawuleza undiphendule.
3. Ngokuba iyaphela imihla yam njengomsi; Amathambo am avutha njengeziko.
4. Ibethwe yoma njengomfuno intliziyo yam, Ngokuba ndilibele nokudla ukudla kwam.
5. Ngenxa yezwi lokugcuma kwam Amathambo am atshele enyameni yam.
6. Ndifana nengcwangube yentlango, Ndinjengesikhova sasemanxoweni.
7. Andilali; Ndinjengentaka eyodwa phezu kwendlu.
8. Imini yonke ziyandingcikiva iintshaba zam, Abandigezelayo bathuka ngam.
9. Ngokuba ndidle uthuthu njengesonka, Into endiyiselayo ndiyiphithikeze nezililo,
10. Ngenxa yokubhabhama kwakho noburhalarhume bakho; Ngokuba undifunqule wandilahla.
11. Imihla yam injengokoluka kwamathunzi; Mna ndomile njengomfuno.
12. Ke wena, Yehova, uhleli ngonaphakade, Inkumbuzo yakho ikwizizukulwana ngezizukulwana.
13. Uya kusukĀ’ ume, uyiphathe iZiyon ngemfesane; Ngokuba lixesha lokuyibabala eli, ngokuba lifikile ixesha elimisiweyo.
14. Ngokuba abakhonzi bakho bakholiswe ngamatye ayo, Uthuli lwayo banofefe ngalo.
15. Ziya kuloyika iintlanga igama likaYehova, Nookumkani bonke behlabathi ubuqaqawuli bakho;
16. Ngokuba eyakhile iZiyon uYehova, Wabonakala ebuqaqawulini bakhe.
17. Uwubhekile umthandazo wabachushuluzayo, Akawudela umthandazo wabo.
18. Oko kuya kubhalelwa isizukulwana esizayo, Abantu abaza kudalwa badumise uYehova.
19. Ngokuba uqondele, esendaweni yakhe ephezulu engcwele; Wondela ehlabathini esemazulwini uYehova,
20. Ukuba akuve ukugcuma kwabakhonkxiweyo, Abakhulule oonyana bokufa;
21. Bancokole eZiyon ngegama likaYehova, Ngendumiso yakhe eYerusalem;
22. Ekubuthelaneni kwezizwe ndawonye, Nezikumkani, ukuba zikhonze uYehova.
23. Uwathobile endleleni amandla am, Uyinqamle imihla yam.
24. Ndithi, Thixo wam, musa ukundisusa phakathi kwemihla yam. Ikwizizukulwana ngezizukulwana iminyaka yakho.
25. Waliseka kudala ihlabathi; Lisisenzo sezandla zakho izulu.
26. Ezo zinto ziya kudaka, wena ke ume; Zona zonke ziya konakala njengengubo, Wozigugisa njengesambatho, ziguge;
27. Ke wena uhleli unguwe, Iminyaka yakho ayinakuphela.
28. Oonyana babakhonzi bakho baya kuhlala, Imbewu yabo izimaseke phambi kwakho.

  Psalms (102/150)