Proverbs (31/31)    

1. Amazwi kaLemuweli, ukumkani waseMasa, awamqeqesha ngawo unina.
2. Yini, nyana wam? yini, nyana wesizalo sam? Yini, nyana wezibhambathiso zam?
3. Amandla akho musa ukuwanika amankazana, Iindlela zakho uzinike abo batshabalalisa ookumkani.
4. Asiyindawo yokumkani, Lemuweli, asiyindawo yokumkani ukusela iwayini; Asiyindawo yezidwangube ukuthi, Siphi na isiselo esinxilisayo?
5. Hleze basele bakulibale okumiselweyo, Balijike ityala loonyana bonke beentsizi.
6. Isiselo esinxilisayo sinikeni abatshabalalayo, Newayini yinikeni abamphefumlo ukrakra.
7. Mabasele abo, babulibale ubuhlwempu babo, Bangabi sabukhumbula ububi babo.
8. Wuvule umlomo wakho ngenxa yosisidenge, Ngenxa yetyala labo bonke abadlulayo.
9. Vula umlomo wakho, gweba ngobulungisa, Ugwebe ityala lolusizana nolihlwempu.
10. Umfazi onesidima ngubani na ongamfumanayo? Lingaphezulu nakwikorale ixabiso lakhe.
11. Ikholose ngaye intliziyo yendoda yakhe, Ayisayi kuswela nto.
12. Uyiphatha kakuhle, kungabi kakubi, Yonke imihla yobomi bakhe.
13. Ufuna uboya begusha neflakisi, Asebenze ethumekelele ngezandla zakhe.
14. Unjengeenqanawa zabarhwebi, Ukuya kuthabatha kude ukudla kwakhe.
15. Uvuka kwasebusuku, Ayinike into edliwayo indlu yakhe, Awunike umsebenzi wawo umthinjana wakhe.
16. Unkqangiyela intsimi ayizuze; Ngeziqhamo zezandla zakhe utyala isidiliya.
17. Ubhinqa amandla emanqeni akhe, Ayomeleze imikhono yakhe.
18. Uyakuva ukuba kulungile ukurhweba kwakhe; Isibane sakhe asicimi ebusuku.
19. Uzibeka izandla zakhe entongeni yokuluka, Neminwe yakhe ibamba isikhanda sento yokuluka.
20. Isandla sakhe usitwabululela olusizana, Azolulele izandla zakhe kumahlwempu.
21. Indlu yakhe akayoyikeli, mhlana ngekhephu, Kuba yonke indlu yakhe yambethe ezisithileyo.
22. Uzenzela imiqamelo; Yilinen ecikizekileyo kwanemfusa isambatho sakhe.
23. Iyaziwa indoda yakhe emasangweni, Ekubutheni kwayo namadoda amakhulu elizwe.
24. Wenza iingubo zelinen entle, Athengise ngazo, athengise ngemibhinqo kumaKanan.
25. Ngamandla nobungangamela isambatho sakhe; Usuka ahleke ngemini ezayo.
26. Umlomo wakhe uwuvula ngobulumko; Umyalelo onenceba uselulwimini lwakhe.
27. Uyayondela ihambo yendlu yakhe, Angasidli isonka sobuvila.
28. Bayasuka oonyana bakhe, bathi unoyolo; Iyasuka indoda yakhe imdumise;
29. Ithi, Zininzi iintombi ezenza ngokunesidima; Ke wena uzidlule zonke ziphela.
30. Bubuxoki ubuhle, ngamampunge ubunzwakazi; Ngumfazi owoyika uYehova yedwa oya kudunyiswa.
31. Mnikeni kwiziqhamo zezandla zakhe, Zimdumise emasangweni izenzo zakhe.

  Proverbs (31/31)