Proverbs (26/31)  

1. Njengekhephu ehlotyeni, njengemvula ngexa lokuvuna, Lunjalo ukungasifaneli isinyabi uzuko.
2. Njengondlunkulu ekuphapha-phaphazeleni kwakhe, njengenkonjane ekubalekeni kwayo, Kunjalo ukutshabhisa ngaphandle kwesizathu; akuyi kuphumelela ntweni.
3. Iziniya yeyehashe, umkhala ngowe-esile, Intonga yeyomhlana wesinyabi.
4. Musa ukusiphendula isinyabi ngokokumatha kwaso, Hleze usifuze.
5. Siphendule isinyabi ngokokumatha kwaso, Hleze sibe sisilumko kwawaso amehlo.
6. Unqumla iinyawo, usela ugonyamelo, Osithuma imicimbi yakhe isinyabi.
7. Nqwa nokulengalenga kwemilenze yesiqhwala, Umzekeliso emlonyeni wesinyabi.
8. Njengokubopha ilitye esisawulweni, Unjalo osinika uzuko isinyabi.
9. Ngameva angene esandleni senxila Umzekeliso ongene emlonyeni wesinyabi.
10. Okuninzi kuzala into yonke; Ke wona umvuzo wesinyabi, kwanomvuzi waso, bayadlula.
11. Njengenja ibuyela emhlanzweni wayo, Sinjalo isinyabi ukuphinda ukumatha kwaso.
12. Uyayibona indoda ilumkile kwawayo amehlo, Kukho ithemba ngesinyabi kunayo.
13. Ivila lithi, Kukho ingonyama endleleni, Kukho ingonyama ezitratweni.
14. Ucango lujinga ezihinjizini zalo, Linjalo ivila elukhukweni lwalo.
15. Ivila lifaka isandla salo esityeni, Yindiniso ukusibuyisela kwasemlonyeni walo.
16. Ivila lilumkile kwawalo amehlo Kunabasixhenxe abaphendula ngemvo.
17. Ubamba ngendlebe inja igqitha, Ophuphuma umsindo ngembambano angephambi kwayo.
18. Njengedwadwasi elijula izikhuni Neentolo zokufa,
19. Injalo indoda ekhohlisa ummelwane wayo, Ibe isithi, Andidlali na?
20. Zakuphela iinkuni, uyacima umlilo; Kwakuba kungekho ntlebi, iyadamba ingxabano.
21. Nqwa namalahle amnyama kumalahle avuthayo, Nqwa neenkuni kumlilo, indoda enengxabano ukuphemba imbambano.
22. Amazwi entlebi anjengemithamo imnandi; Yona ihla iye ezingontsini zombilini.
23. Ligwebu lesilivere, lalekwe empahleni yodongwe, Umlomo ovuthayo unentliziyo enobubi.
24. Ngemilebe yomlomo wakhe uyanyhwalaza umthiyi; Embilinini yakhe umisa inkohliso.
25. Xa athe walimnandisa ilizwi lakhe, musa ukukholwa nguye; Kuba ngamasikizi asixhenxe entliziyweni yakhe.
26. Intiyo izifihla ngenkohliso; Ububi bayo bozityhila esikhungwini.
27. Omba isihogo weyela kuso; Oqengqa ilitye, libuyela kuye.
28. Ulwimi oluxokayo luyabathiya abatyunyuzwa lulo; Nomlomo ocengacengayo usebenza ububi.

  Proverbs (26/31)