Proverbs (25/31)  

1. Nale yimizekeliso kaSolomon, awayihlanganisayo amadoda kaHezekiya, ukumkani wakwaYuda.
2. Luzuko lukaThixo ukuyisithelisa into; Luzuko lokumkani ukuyigocagoca.
3. Izulu ngokuphakama, umhlaba ngobunzulu, Nentliziyo yokumkani asinto inokugocwagocwa.
4. Longule igwebu esilivereni, Kuvele isitya somnyibilikisi;
5. Shenxisa abangendawo ebusweni bokumkani, Yozinza itrone yakhe ngobulungisa.
6. Musa ukudokozelisa ilizwi phambi kokumkani, Ungazimisi endaweni yabakhulu.
7. Kuba kulungile ukuba kuthiwe kuwe, Nyukela apha, Kunokuba uthotywe phambi kwenene, Alibonileyo amehlo akho.
8. Musa ukuphuma ungxamile, ukuya ekubambaneni nomnye, Hleze kuthiwe, Wothini na emveni koko? Xa kaloku akuhlazileyo ummelwane wakho.
9. Ubambene nommelwane wakho, bambana naye; Ke ucweyo lomnye musa ukuluhlakaza,
10. Hleze akuhlaze oluvayo, Lungabi sabuya lusuke udaba lwakho olubi.
11. Ziilamuni zegolide kwizitya zesilivere ezimakhazikhazi Ilizwi elithethwe latyapha.
12. Ulijikazi legolide, nezidanga zegolide ezicikizekileyo Umohlwayi olumkileyo ezindlebeni ezinokuva.
13. Sinjengokuphozisa kwekhephu ngemini yokuvuna Isigidimi esinyanisileyo kwabasithumileyo: Siyawubuyisa umphefumlo wenkosi yaso.
14. Ungamafu anomoya, angenamvula, Umntu oqhayisa ngesipho esikhohlisayo.
15. Umlawuli uyarhwebesheka ngokuzeka kade umsindo; Ulwimi oluthambileyo lwaphula ithambo.
16. Ufumene ubusi, yidla obukulingeneyo, Hleze udikwe, ubuhlanze.
17. Malungayi futhi unyawo lwakho endlwini yommelwane wakho, Hleze adikwe nguwe, akuthiye.
18. Sisando, likrele, lutolo olutsolileyo, Indoda engqina ubungqina obubuxoki ugommelwane wayo.
19. Lizinyo eliqhuzukileyo, lunyawo olukrunekileyo, Ukukholosa ngenginingini ngemini yembandezelo.
20. Olahla ingubo yokwaleka ngemini yengqele, nqwa kwaneviniga egalelwe kwisoda, Kwanovuma iingoma kontliziyo imbi.
21. Ukuba okuthiyileyo uthe walamba, mphe ukudla adle; Ukuba uthe wanxanwa, mseze amanzi;
22. Kuba ufumba wena amalahle avuthayo entlokweni yakhe; UYehova wokuvuza.
23. Umoya ovela ngasentla uvelisa isiphango; Ulwimi oluhlebayo luvelisa ubuso obujalileyo.
24. Kulungile ukuhlala elungqamekweni oluphezu kwendlu, Kunokuhlala ndlwini-nye nomfazi onengxabano.
25. Ngamanzi abandayo emphefumlweni otyhafileyo Iindaba ezilungileyo, ezivela ezweni elikude.
26. Liqula eligxojiweyo, ngumthombo owonakeleyo, Ilungisa elikhwelelayo phambi kongendawo.
27. Ukudla ubusi obuninzi akulungile; Ke ukugocagoca izinto ezinzima luzuko.
28. Ngumzi otyhoboziweyo, ongenaludonga, Indoda engenakuzibamba umoya wayo.

  Proverbs (25/31)