Proverbs (22/31)  

1. Igama elilungileyo linokunyulwa ngaphezu kobutyebi obuninzi; Isimilo esilungileyo silunge ngaphezu kwesilivere negolide.
2. Ziyaqubisana izityebi namahlwempu; Umenzi wabo bonke nguYehova.
3. Onobuqili ubona into embi, azifihle; Ke zona iziyatha ziya kugqitha kuyo, zihlawuliswe.
4. Umvuzo wolulamo kukoyika uThixo, Bubutyebi, nozuko, nobomi.
5. Ngameva nezibatha, endleleni yojibilizayo; Ogcine umphefumlo wakhe makadede kuzo.
6. Mfundise umntwana ngendlela efanele umntwana; Naxa athe wamkhulu, akasayi kumka kuyo.
7. Isityebi siya kuwalawula amahlwempu; Nobolekayo ngumkhonzi endodeni embolekayo.
8. Ohlwayela ubugqwetha, wovuna ubutshinga, Nentonga yokuphuphuma kwakhe umsindo yophela.
9. Oliso linobubele nguye osikelelekayo; Kuba kwisonka sakhe upha isisweli.
10. Gxotha umgxeki, iphume ingxabano, Kuthi bembe amaphike nokucukuceza.
11. Othanda ukuhlambuluka kwentliziyo, Omlomo unobabalo, umhlobo wakhe ngukumkani.
12. Amehlo kaYehova alondoloza ukwazi, Aphenule intetho yenginingini.
13. Ivila lithi, Kukho ingonyama phandle, Ndoncinithwa ezitratweni.
14. Sisihogo esinzulu umlomo wabafazi abangengabo; Obhavunyelwa nguYehova weyela khona.
15. Ukumatha kubotshiwe entliziyweni yomntwana; Intonga yokuqeqesha yokumkisa kuye.
16. Ocudisa isisweli, ukuba andise okwakhe, Nonika isityebi, uhlelwa yintswelo kuphela.
17. Thoba indlebe yakho, uve amazwi ezilumko, Uyibhekise intliziyo yakho ekwazini kwam.
18. Ngokuba kumnandi, xa uthe wawagcina embilinini; Makeme onke ephelele emlonyeni wakho.
19. Ukuze ukholose ngoYehova, Ndikwazisile namhla wena lo.
20. Andikubhalelanga na iintetho eziyintloko, Ezineengcebiso nokwazi,
21. Ukuze ndikwazise isilinganiselo samazwi enyaniso, Ukuze ubuye kwabakuthumileyo, uze namazwi ayinyaniso?
22. Musa ukusihlutha isisweli ngakuba sisisweli, Ungamtyumzi olusizana esangweni;
23. Kuba uYehova eya kubambana nababambene nabo, Awonakalise umphefumlo wabonakalisa bona.
24. Musa ukuqhelana nomntu onomsindo, Ungahambi nendoda enobushushu,
25. Hleze ufunde iindlela zayo, Urhintyelise umphefumlo wakho.
26. Musa ukuba phakathi kwababambana nomnye ngesandla, Phakathi kwabamela into ebolekiweyo.
27. Ukuba uthe akwaba nanto yakuhlawula, Yini na ukuba athabathe ukhuko lwakho phantsi kwakho?
28. Musa ukuwushenxisa umlimandlela wakudala, Abawenzayo ooyihlo.
29. Uyayibona indoda eyinkunkqele eshishinini layo? Inokuma phambi kokumkani; Ayinakuma phambi kwabantu abangenagama.

  Proverbs (22/31)