Proverbs (19/31)  

1. Lilungile ihlwempu elihamba ngengqibelelo yalo, Ngaphezu komlomo ojibilizayo, esisinyabi yena.
2. Kananjalo ukuthi umphefumlo ungabi nakwazi akulungile; Onyawo zingxamileyo uyayiphosa indlela.
3. Ukumatha komntu kuphenula indlela yakhe; Ijalele uYehova intliziyo yakhe.
4. Ukutyeba kongeza izihlobo ezininzi; Ke osweleyo, nesihlobo sakhe siyahlukana naye.
5. Ingqina elixokayo alibi msulwa; Ofutha amanga akasindi.
6. Baninzi abacenga amanene; Yonke into isisihlobo kwindoda ephayo.
7. Bonke abazalwana behlwempu balithiyile; Zibeka phi na izihlobo ukuya kude kulo! Lisukela amazwi angento.
8. Orhweba ubulumko uthanda umphefumlo wakhe; Ogcina ingqondo uya kufumana okulungileyo.
9. Ingqina elixokayo alibi msulwa; Ofutha amanga uyatshabalala.
10. Akusifanele isinyabi ukudla ubuncwane; Kobeka phi na ke ukungamfaneli umkhonzi ukulawula abathetheli!
11. Ingqiqo yomntu imenza azeke kade umsindo; Sisihombo sakhe ukulugqitha ukreqo.
12. Kukugquma kwengonyama entsha ukujala kokumkani; Sinjengombethe emfunweni isisa sakhe.
13. Ngumeyeliselo kuyise unyana osisinyabi; Luqhoqhozo oluxikileyo ingxabano yomfazi.
14. Indlu nobutyebi lilifa looyise; Ke yena umfazi onengqondo uvela kuYehova.
15. Ubuvila buwisela ebuthongweni obukhulu; Umphefumlo odangeleyo uyalamba.
16. Ogcine umthetho ugcine umphefumlo wakhe; Ozidelayo iindlela zakhe uya kufa.
17. Uboleka uYehova obabala isisweli; Umbuyekeza ukuphatha kwakhe okuhle.
18. Mqeqeshe unyana wakho, xa kusekho ithemba; Kodwa ungangxameli kumbulala.
19. Onomsindo omkhulu umelwe kukuhlawula; Kuba xa uthe wamhlangula, woba mandundu.
20. Live icebo, ulwamkele uqeqesho, Ukuze ulumke ngexesha elizayo.
21. Zininzi iingcinga entliziyweni yomntu; Noko ke licebo likaYehova eliya kuma.
22. Umnqweno womntu yinceba yakhe; Ke lilungile ihlwempu ngaphezu kwendoda enamanga.
23. Ukoyika uYehova kusa ebomini; Onako uya kuhlala ehluthi.
24. Ivila lisifake isandla salo esityeni, Alibi sasibuyisela emlonyeni walo.
25. Umbethile umgxeki, siba nobuqili isiyatha; Umohlwayile onengqondo, woqonda azi.
26. Ombhuqayo uyise, omgxothayo unina, Ngunyana owenza okuziintloni, ongcikivayo.
27. Yeka, nyana wam, ukuthi uve uqeqesho, Kanti uya kusuka ulahlekane nentetho yokwazi.
28. Ingqina elilitshijolo ligxeka isiko; Umlomo wongendawo uginya ubutshinga.
29. Izigwebo zilungiselwe abagxeki; Imivumbo ilungiselwe umhlana wesinyabi.

  Proverbs (19/31)