Proverbs (18/31)  

1. Ozahlulayo ufuna umnqweno wakhe; Into yonke ezimasayo uyayivungamela.
2. Isinyabi asikunanzile ukuqonda; Ke sinanze ukuzityhila kwentliziyo yaso.
3. Ekuzeni kongendawo kuza ukudela, Ukungcikiva, nokucukuceza.
4. Ngamanzi anzulu amazwi omlomo wendoda, Ngumlanjana obalekayo, lithende lobulumko.
5. Ukukhetha ubuso bongendawo akulungile; Nokugqwetha ilungisa ekuthetheni ityala.
6. Imilebe yomlomo wesinyabi ingena ekubambaneni, Nomlomo waso ubiza amanqindi.
7. Umlomo wesinyabi uyasitshabalalisa, Nemilebe yomlomo waso sisirhintyelo somphefumlo waso.
8. Amazwi entlebi yimithamo emnandi; Yona ihla iye ezingontsini zombilini.
9. Nohilizayo eshishinini lakhe Ngumninawa kaSokonakalisa.
10. Yinqaba ende eliqele igama likaYehova; Ilungisa ligidimela kulo, libe sengxondeni.
11. Ubuncwane besityebi sisixeko saso esiliqele; Bunjengodonga oluphakamileyo emabhongweni aso.
12. Phambi kwentshabalalo iyazidla intliziyo yendoda; Phambi kozuko lululamo.
13. Ophendula ilizwi engekeva, Kukumatha oko kuye, nehlazo.
14. Umoya wendoda uyasinyamezela isifo sayo; Ke umoya odakumbileyo, ngubani na ongawuthwalayo?
15. Intliziyo yonengqondo irhweba ukwazi; Nendlebe yezilumko ifuna ukwazi.
16. Isipho somntu siyamgabulela, Simse phambi kwabakhulu.
17. Unga ulilungisa oqalelayo etyaleni lakhe: Uza ummelwane wakhe, amgocagoce.
18. Liphelisa ingxabano iqashiso, Libahlule abanamandla.
19. Umzalwana ekukreqiweyo kuye ulukhuni ngaphezu kwesixeko esiliqele, Neengxabano zinjengomvalo woxande olude.
20. Ngesiqhamo somlomo wendoda uyahlutha umbilini wayo; Iyahlutha ngongeniselo lomlomo wayo.
21. Ukufa nokuphila kusemandleni olwimi; Abaluthandayo baya kudla isiqhamo salo.
22. Othe wafumana umfazi, ufumene okulungileyo; Uzuze okulikholo kuYehova.
23. Ihlwempu lithetha ngezibongozo; Isityebi siphendula ngokulukhuni.
24. Indoda enezihlobo iyachithwa; Kukho sithandwa sinamathelayo kunomzalwana.

  Proverbs (18/31)