Proverbs (15/31)  

1. Impendulo ethambileyo ibuyisa ubushushu; Ilizwi elidubulayo linyusa umsindo.
2. Ulwimi lwezilumko lulungisa ukwazi; Umlomo wezinyabi umpompoza ukumatha.
3. Asezindaweni zonke amehlo kaYehova, Ebonisela abanobubi nabalungileyo.
4. Ukuphola kolwimi ngumthi wobomi; Ke ukuphenula kwalo kwaphula umoya.
5. Isimathane sigiba uqeqesho lukayise; Osigcinileyo isohlwayo uba nobuqili.
6. Indlu yelungisa nguvimba omkhulu; Ke ngongeniselo longendawo kukho ukuhlisa ishwangusha.
7. Umlomo wezilumko uhlwayela ukwazi: Ke yona intliziyo yezinyabi ayindawo.
8. Umbingelelo wabangendawo lisikizi kuYehova; Umthandazo wabathe tye ngowona akholwa nguwo.
9. Ilisikizi kuYehova indlela yongendawo; Ke ophuthuma ubulungisa uyathandwa nguye.
10. Uqeqesho olubi lolowushiyayo umendo; Othiya isohlwayo uya kufa.
11. Elabafileyo nenzonzobila ziphambi koYehova; Zibeke phi na ke iintliziyo zoonyana babantu!
12. Umgxeki akakuthandi ukohlwaywa kwakhe, Akayi kwizilumko.
13. Intliziyo evuyileyo iyabuchwayithisa ubuso; Ekubulalekeni kwentliziyo umoya uthi dakumba.
14. Intliziyo enengqondo ifuna ukwazi; Umlomo wesinyabi usukelana nokumatha.
15. Yonke imihla yosizana mibi; Intliziyo echwayithileyo inesidlo ngamaxesha onke.
16. Ilungile intwana encinane kunye nokoyika uYehova, Ngaphezu kwendyebo eninzi kunye nokuxhalaba.
17. Ulungile umxhesho womfuno kunye nothando, Ngaphezu kwenkomo etyetyisiweyo kunye nentiyo.
18. Indoda enobushushu ixhaya ingxabano; Ezeka kade umsindo idambisa imbambano.
19. Indlela yevila ngathi ibiyelwe ngemitholo; Ke umendo wabathe tye ubekelelwe.
20. Unyana olumkileyo uyamvuyisa uyise; Umntu osisinyabi udela unina.
21. Ukumatha luvuyo koswele intliziyo; Ke indoda enengqondo ithi tye ukuhamba.
22. Iingcinga ziyatshitsha ngokungabikho kokucweya; Ke zona zima ngamaphakathi amaninzi.
23. Indoda inovuyo ngempendulo yomlomo wayo; Ilizwi elithethwe ngexa elililo, azi lihle!
24. Koqiqayo umendo wobomi usinga phezulu, Ukuze emke kwelabafileyo elingaphantsi.
25. UYehova uyayincothula indlu yabanekratshi, Amise umlimandlela womhlolokazi.
26. Zingamasikizi kuYehova iingcinga ezimbi; Ke ahlambulukile amazwi amnandi.
27. Uyihlisela ishwangusha indlu yakhe obawela inzuzo embi; Ke yena othiya isicengo, uya kuphila.
28. Intliziyo yelungisa iya kucamanga ukuphendula; Ke wona umlomo wabangendawo umpompoza ububi.
29. UYehova ukude nabangendawo; Ke wona umthandazo wamalungisa uyawuva.
30. Ukukhanya kwamehlo kuvuyisa intliziyo; Iindaba ezimnandi zityebisa amathambo.
31. Indlebe esivayo isohlwayo sobomi Ihlala phakathi kwezilumko.
32. Ophulukene noqeqesho ucekisa umphefumlo wakhe; Osivayo isohlwayo urhweba ukuqonda.
33. Ukoyika uYehova luqeqesho lobulumko; Ngaphambi kozuko lululamo.

  Proverbs (15/31)