Proverbs (14/31)  

1. Ubulumko bomfazi buyayakha indlu yakhe; Ukumatha kuyayichitha ngezakhe izandla.
2. Uhamba ngokuthe tye owoyika uYehova; Uthi gu bucala ngeendlela zakhe omdelayo.
3. Lusemlonyeni wesimathane uswazi lwekratshi; Umlomo wezilumko uyazigcina.
4. Apho kungekho nkomo, umkhombe wesitali uba ze; Indyebo eninzi iza ngamandla enkomo.
5. Ingqina elinyanisileyo aliwathethi amanga; Ke lifutha amanga ingqina elixokayo.
6. Umgxeki ufuna ubulumko, angabuzuzi; Ukwazi kulula konengqondo.
7. Suka ebusweni bendoda esisinyabi; Akuyi kuza wafumana mlomo wokwazi kuyo.
8. Ubulumko bonobuqili bukukuyiqonda indlela yakhe; Ukumatha kwezinyabi yinkohliso.
9. Idini letyala liyazigxeka izimathane; Phakathi kwabathe tye yimvisiswano.
10. Intliziyo iyabazi ubukrakra bayo ngokwayo; Omnye umntu akanakuzingenisa eluvuyweni lwayo.
11. Indlu yabangendawo iyatshatyalaliswa; Ke intente yabathe tye iyatyatyamba.
12. Kukho indlela ethe tye phambi komntu, Ukanti ukuphela kwayo ziindlela zokufa.
13. Nasekuhlekeni intliziyo inomvandedwa; Nokuphela kwalo uvuyo sisingqala.
14. Uhlutha ziindlela zakhe ontliziyo ishenxileyo: Umntu olungileyo uhlutha zizenzo zakhe ngokwakhe.
15. Isiyatha sikholwa ngamazwi onke; Onobuqili uyakuqonda ukunyathela kwakhe.
16. Isilumko siyoyika, sisuke entweni embi; Isinyabi siphuphuma umsindo, sizithembile.
17. Ozekanekayo wenza ukumatha; Indoda yamayelenqe ithiyekile.
18. Ilifa leziyatha kukumatha; Abanobuqili banxiba isithsaba sokwazi.
19. Abenzi bobubi basibekeka phambi kwabalungileyo; Abangendawo bema emasangweni amalungisa.
20. Ihlwempu lithiywa nangummelwane walo; Ke bona abathanda isityebi baninzi.
21. Omdelayo ummelwane wakhe uyona; Obabala abaziintsizana, hayi, uyolo lwakhe!
22. Abayi kulahleka yini na abayila ububi? Inceba nenyaniso iba nabayila okulungileyo.
23. Ekubulalekeni konke kubakho ungeniselo; Ke ukuthetha komlomo kubanga ukuswela kodwa.
24. Busisithsaba sezilumko ubutyebi bazo; Ukumatha kwezinyabi kukumatha.
25. Ingqina lenyaniso lihlangula imiphefumlo; Ke elifutha amanga liyinkohliso.
26. Ekoyikeni uYehova kukho inkoloseko eliqele, Abantwana bakhe baba nendawo yokuzimela.
27. Ukoyika uYehova lithende lobomi, Ukuze kusukwe ezirhintyelweni zokufa.
28. Busebuninzini babantu ubungangamela bokumkani; Kusekupheleni koluntu ukutshabalala kwesidwangube.
29. Ozeka kade umsindo unengqondo eninzi; Ke yena ozekanekayo ucaphula ukumatha.
30. Bubomi benyama intliziyo epholileyo; Ke lona ikhwele yimpehla emathanjeni.
31. Ocudisa isisweli ungcikiva uMenzi waso; Olibabalayo ihlwempu uyamzukisa.
32. Ongendawo uyangqulwa bububi bakhe; Ke ilungisa linehlathi ekufeni kwalo.
33. Entliziyweni yonengqondo buyaphumla ubulumko; Ke embilinini wesinyabi buyazazisa.
34. Ubulungisa buyaluphakamisa uhlanga; Isono lihlazo lezizwe.
35. Inkolelo yokumkani ikumkhonzi oqiqayo; Ukuphuphuma kwakhe umsindo kukowenza okuziintloni.

  Proverbs (14/31)