Proverbs (13/31)  

1. Unyana osisilumko uva uqeqesho lukayise; Ke yena umgxeki akeva kukhalinyelwa.
2. Ngesiqhamo somlomo wayo indoda idla okulungileyo. Ke wona umnqweno wamanginingini kukugonyamela.
3. Obambe umlomo wakhe ugcine umphefumlo wakhe; Owuthe qheke umlomo wakhe, yintshabalalo kuye leyo.
4. Umphefumlo wevila uyanqwena, ungazuzi; Umphefumlo wabakhutheleyo uyatyetyiswa.
5. Ilungisa liyithiyile into ebubuxoki; Yena ongendawo uyanukisa, enze okuziintloni.
6. Ubulungisa bulondoloza ihambo egqibeleleyo; Okungendawo kuyamphenula umoni.
7. Kukho ozenza isityebi, engenayo nento; Kukho ozenza isisweli, enobuncwane obuninzi.
8. Ucamagusho lomphefumlo wendoda bubutyebi bayo; Isisweli asiva kusongelwa.
9. Isikhanyiso samalungisa siyavuya; Ke sona isibane sabangendawo siyacima.
10. Ngokukhukhumala kuvuka ukulwa kuphela; Ubulumko bunabavuma ukucetyiswa.
11. Ubuncwane basebubhedengwini buya kuncipha; Ke yena obutha ngezipha, uyandisa.
12. Ukulindela okubanjezelweyo kubulala intliziyo; Ungumthi wobomi umnqweno ofezekileyo.
13. Odela ilizwi ubanjwa lilo; Owojika umthetho uyavuzwa.
14. Umyalelo wesilumko lithende lobomi, Ukuze kumkiwe ezirhintyelweni zokufa.
15. Ingqiqo entle ibanga ubukholwane; Indlela yamanginingini inzima.
16. Bonke abanobuqili benza ngokwazi; Isinyabi siya kwaneka ukumatha.
17. Umthunywa ongendawo weyela ebubini; Isigidimi esinyanisileyo siyaphilisa.
18. Unobuhlwempu nocukucezo ophulukene noqeqesho; Osigcinileyo isohlwayo uyazukiswa.
19. Umnqweno ofeziweyo unencasa emphefumlweni; Kulisikizi kwisinyabi ukumka ebubini.
20. Ohamba nezilumko uba sisilumko naye; Ke olikholwane lesidenge uya konakaliswa.
21. Aboni basukelwa bububi; Ke wona amalungisa ayavuzwa kokulungileyo.
22. Olungileyo ushiya ilifa kubazukulwana bakhe; Ubutyebi bomoni buqwetyelwe ilungisa.
23. Umkhubelo wamahlwempu unokudla okuninzi; Kukho ophetshethwa kukungabi nabulungisa.
24. Oyiyekileyo intonga yakhe umthiyile unyana wakhe; Ke omthandayo umqeqesha esemncina ne.
25. Ilungisa lidla ukuba kuhluthe umphefumlo walo; Ke sona isisu sabangendawo siyalamba.

  Proverbs (13/31)