Proverbs (12/31)  

1. Uthanda uqeqesho othanda ukwazi; Uthiya isohlwayo osisityhakala.
2. Olungileyo uyamkeleka kuYehova; Indoda enamayelenqe uyifumana inetyala.
3. Akuzimaseki mntu, enokungendawo; Ke yona ingcambu yamalungisa ayishukunyiswa.
4. Umfazi onesidima usisithsaba endodeni yakhe; Owenza okuziintloni unjengempehla emathanjeni ayo.
5. Iingcinga zamalungisa zisesikweni; Amacebo abangendawo yinkohliso.
6. Amazwi abangendawo ngawokulalela igazi; Umlomo wabathe tye uyabahlangula.
7. Bakuba bebhukuqiwe abangendawo, ababikho; Indlu yamalungisa iyema.
8. Indoda idunyiswa ngokwengqiqo yayo, Entliziyo igwenxa iba ngodelekileyo.
9. Ulungile ophantsi enesicaka, Ngaphezu kozizukisayo eswele ukudla.
10. Ilungisa liyawazalelela umphefumlo wenkomo yalo; Iimfesane zabangendawo zibubujorha.
11. Owusebenzayo umhlaba wakhe uhlutha kukudla; Osukelana nento engento uswele intliziyo.
12. Ongendawo ukhanuka okuzingelwa ngabanobubi; Ingcambu yamalungisa iyanika.
13. Ekuphosiseni komlomo kukho isirhintyelo esinobubi; Ke lona ilungisa liyaphuma embandezelweni.
14. Ngesiqhamo somlomo wayo indoda iyahlutha kokulungileyo, Nempatho yezandla zomntu ibuyela kuye.
15. Indlela yesimathane ithe tye kwawaso amehlo; Ophulaphula ukucetyiswa usisilumko.
16. Isimathane sikwazisa kwangaloo mini ukuqumba kwaso; Ke yena onobuqili uyakugubungela ukucukucezwa.
17. Ophefumla inyaniso uxela ubulungisa; Ingqina elixokayo lixela inkohliso.
18. Kukho ophololoza njengokuhlaba kwekrele; Ke lona ulwimi lwezilumko luyaphilisa.
19. Umlomo wenyaniso uzimasekile kwaphela; Ke lona ulwimi oluxokayo lolwephanyazo.
20. Inkohliso isentliziyweni yabayila ububi; Ke bona abacebi boxolo bayabuyisa.
21. Ilungisa aliqubisani nobubi; Ke bona abangendawo bazele yinkxwaleko.
22. Ungamasikizi kuYehova umlomo oxokayo; Abenza inyaniso ukholisiwe ngabo.
23. Umntu onobuqili uyakugubungela ukwazi; Intliziyo yesinyabi ivakalisa ukumatha.
24. Isandla sabakhutheleyo siyalawula; Ukudangala kufakwa uviko.
25. Isithukuthezi esisentliziyweni yendoda siyenza igobe; Liyayivuyisa ilizwi elihle.
26. Ilungisa lingumkhokeli kuwalo; Indlela yabangendawo iyabandwendwisa.
27. Odangeleyo akayibhulisi inyamakazi yakhe; Ke ubuncwane obunqabileyo bomntu kukukhuthala.
28. Busemendweni wobulungisa ubomi; Ukuyinyathela indlela yabo kukungafi.

  Proverbs (12/31)