Proverbs (10/31)  

1. Unyana olumkileyo uyamvuyisa uyise; Ke unyana osisiyatha usisingqala sonina.
2. Ubuncwane bokungendawo abunyusi; Ke bona ubulungisa buhlangula ekufeni.
3. UYehova akawuyeki ulambe umphefumlo welungisa; Ke imbimbithelo yabangendawo uyayisunduza.
4. Uba lihlwempu osebenza ngesandla esidangeleyo; Ke sona isandla sabakhutheleyo siyatyebisa.
5. Obutha ehlotyeni ngunyana onengqiqo; Owozela ngexa lokuvuna ngunyana odanisayo.
6. Ziintsikelelo entlokweni yelungisa; Ke wona umlomo wabangendawo ugubungela ugonyamelo.
7. Ukukhunjulwa kwelungisa kuhleli kunentsikelelo; Igama labangendawo liba livithi.
8. Ontliziyo ilumkileyo uyayamkela imithetho; Omlomo ufumana uthethe ukhahleleka phantsi.
9. Ohamba ngengqibelelo uhamba ngenkoloseko; Ke yena ojibilizayo ngeendlela zakhe uyaziwa.
10. Otyanda ngoshiyi ubanga imbulaleko; Omlomo ufumana uthethe ukhahleleka phantsi.
11. Lithende lobomi umlomo welungisa; Ke wona umlomo wabangendawo ugubungela ugonyamelo.
12. Intiyo ixhokonxa ingxabano; Uthando lugubungela zonke izono.
13. Ubulumko bufumaneka emlonyeni wonengqondo; Intonga yeyomhlana woswele intliziyo.
14. Izilumko ziya kuqhusheka ukwazi, Ke wona umlomo wesimathane yintshabalalo ekwalapha ukusondela.
15. Ubuncwane besityebi ngumzi waso oliqele; Iintshabalalo yabasweleyo bubuhlwempu babo.
16. Umvuzo welungisa usingisa ebomini; Ungeniselo longendawo lusingisa esonweni.
17. Umendo osa ebomini kukugcina uqeqesho: Olahla isohlwayo uyandwendwa.
18. Oyifihlayo intiyo ungumlomo wexoki; Ohambisa intlebendwane usisidenge.
19. Ebuninzini bamazwi akusweleki sono; Owubambayo umlomo wakhe unengqiqo.
20. Yisilivere enyuliweyo ulwimi lwelungisa; Intliziyo yabangendawo yintwana engeyakonto.
21. Umlomo welungisa udlisa abaninzi; Izimathane zifa ngokuswela intliziyo.
22. Intsikelelo kaYehova, yiyo etyebisayo, Imbulaleko ayongezi nento kuyo.
23. Ukwenza amanyala kunjengokudlala kwisidenge; Ubulumko bunjengokudlala, kwindoda enengqondo.
24. Into anxunguphala yiyo ongendawo, yiyo emfikelayo; Akunqwenelayo amalungisa aya kunikwa.
25. Kwakugqitha isaqhwithi, akabikho ongendawo; Ke lona ilungisa luseko lwaphakade.
26. Njengeviniga emazinyweni, njengomsi emehlweni, Linjalo ivila kwabalithumayo.
27. Ukoyika uYehova kongeza imihla; Ke yona iminyaka yabangendawo iyanqanyulwa.
28. Ukulinda kwamalungisa luvuyo; Ithemba labangendawo liyadaka.
29. Iyinqaba yabagqibeleleyo indlela kaYehova; Yintshabalalo kubasebenzi bobutshinga.
30. Ilungisa alishukunyiswa naphakade; Ke bona abangendawo abalihlali ilizwe.
31. Umlomo welungisa umila ubulumko; Ulwimi lwempenduka luyanqanyulwa.
32. Imilebe yomlomo welungisa iyakwazi okwamkelekileyo; Umlomo wabangendawo uyimpenduka.

  Proverbs (10/31)