Numbers (34/36)  

1. Wathetha uYehova kuMoses, esithi,
2. Bawisele oonyana bakaSirayeli umthetho, uthi kubo, Xa nithe nangena ezweni lakwaKanan (lilo eli ilizwe eliya kuwela kuni libe lilifa, ilizwe lakwaKanan ngokwemida yalo),
3. icala lenu lasezantsi lothabathela entlango yeTsin, ngasemacaleni akwaEdom; nomda wenu wasezantsi wothabathela esiphelweni soLwandle lweTyuwa ngasempumalanga;
4. umda wenu ujikele ezantsi, uye ekunyukeni kweAkrabhim, udlule uye eTsin, nokuphuma kwawo usinge ezantsi eKadeshe-bharneha; uphume uye eHatsare-adare, udlule uye eAtsemon;
5. umda ujikele eAtsemon, uye emlanjaneni waseYiputa; ukuphuma kwawo usinge elwandle.
6. Umda wenu wasentshonalanga woba lulwandle olukhulu, nommandla walo; lowo woba ngumda wenu wasentshonalanga.
7. Woba ngulo umda wenu wangasentla: nothabathela elwandle olukhulu, nizisikele intaba yeHore;
8. nithabathele entabeni yeHore, nisike niye eHamati; ukuphuma komda, uye eTsedada;
9. uphume umda uyeeZifron; ukuphuma kwawo ume eHatsare-enan. Ngumda wenu wangasentla ke lowo.
10. Nozisikela umda wasempumalanga, nithabathele eHatsare-enan, nise eShefam;
11. uhle umda eShefam, uyeeRibhela, ngasempumalanga eAyin; uhle umda uthane nqiphu negxalaba loLwandle lwaseKinerete ngasempumalanga;
12. umda uhle iYordan; ukuphuma kwawo kume ngoLwandle lweTyuwa. Loba lilizwe lenu elo, ngokwemida yalo ngeenxa zonke.
13. UMoses wabawisela umthetho oonyana bakaSirayeli, esithi, Lilo elo ilizwe enolabelwa ngeqashiso, awise umthetho ngalo uYehova wokuba linikwe izizwe ezisithoba ezinesiqingatha sesizwe.
14. Ngokuba isizwe soonyana bakaRubhen ngokwezindlu zooyise, nesizwe soonyana bakaGadi ngokwezindlu zooyise, nesiqingatha sesizwe sikaManase, sisesilizuzile ilifa laso.
15. Izizwe ezibini nesiqingatha sesizwe zilizuzile ilifa lazo nganeno kweYordan, malunga neYeriko ngasempumalanga phambili.
16. Wathetha uYehova kuMoses, esithi,
17. Ngawo la amagama amadoda aya kunabela ilizwe ukuba libe lilifa: uElazare umbingeleli, noYoshuwa unyana kaNun.
18. Nothabatha isikhulu sibe sinye, isikhulu sibe sinye esizweni, nilabe ilizwe ukuba libe lilifa.
19. Ngawo la amagama aloo madoda: esizweni sakwaYuda, nguKalebhi unyana kaYefune;
20. esizweni soonyana bakaSimon, nguShemuweli unyana ka-Amihude;
21. esizweni sakwaBhenjamin, nguElidade unyana kaKiselon;
22. esizweni soonyana bakaDan, sisikhulu esinguBhuki unyana kaYogeli;
23. koonyana bakaYosefu, esizweni soonyana bakaManase, sisikhulu esinguHaniyeli, unyana kaEfodi;
24. esizweni soonyana bakaEfrayim, sisikhulu esinguKemuweli, unyana kaShifitan;
25. esizweni soonyana bakaZebhulon, sisikhulu esinguElitsafan, unyana kaParnaki;
26. esizweni soonyana bakaIsakare, sisikhulu esinguPalatiyeli, unyana ka-Azan;
27. esizweni soonyana baka-Ashere, sisikhulu esinguAhihudi, unyana kaShelomi;
28. esizweni soonyana bakaNafetali, sisikhulu esinguPedayeli, unyana ka-Amihude.
29. Ngabo abo, awabawiselayo umthetho uYehova wokuba bababele ilifa oonyana bakaSirayeli ezweni lakwaKanan.

  Numbers (34/36)