Lamentations (3/5)  

1. Ndim indoda ebone iintsizi, ngentonga yokuphuphuma komsindo wakhe.
2. Undikhokele wandihambisa ebumnyameni, akwaba sekukhanyeni.
3. Ubuye wasiguqulela kum ndedwa isandla sakho imini yonke.
4. Uyonakalisile inyama yam nolusu lwam; uwaphule amathambo am.
5. Undakhele wandirhaqa ngenyongo nendiniso.
6. Undibele ezindaweni ezimnyama, njengabafe ngonaphakade.
7. Undibiyele ngeenxa zonke, andinakuphuma; uwenze aba nzima amakhamandela am obhedu.
8. Noko ndikhalayo, ndizibikayo, uyawuvingcela umthandazo wam.
9. Uzibiyele iindlela zam ngamatye aqingqiweyo, uzenze goso iingqushu zam.
10. Kum uyibhere elalelayo, uyingonyama esezintsithelweni.
11. Uzityekisile iindlela zam, wandidlavula; undenze inxuwa.
12. Usigobile isaphetha sakhe, wandimisa ndaba yitekeni yotolo lwakhe.
13. Uzise ezintsweni zam iintolo zomphongolo wakhe.
14. Ndisuke ndayintlekisa kubantu bonke bakowethu; ndiyingoma yabo imini yonke.
15. Undihluthise ngeento ezikrakra, wandiseza ndahlutha umhlonyane.
16. Uwaphule ngohlalu amazinyo am; undixinzelele phantsi eluthuthwini.
17. Uwuhlambile umphefumlo wam, awaba naluxolo; ndiyilibele into elungileyo.
18. Ndathi, aphelile amandla am, nokulinda kwam kuYehova.
19. Zikhumbule iintsizi zam, nokutshutshiswa kwam, umhlonyane nenyongo.
20. Umphefumlo wam uyazikhumbula unangoku ezo zinto, usibekekile kum.
21. Oko ndikunyamekele ngentliziyo: ngenxa yoko ndilindile.
22. Kungeenceba zikaYehova le nto singagqityelwanga, ngokuba azipheli iimfesane zakhe.
23. Zintsha imiso ngemiso; kukhulu ukuthembeka kwakhe.
24. Isabelo sam nguYehova, utsho umphefumlo wam; ngenxa yoko ndilindele kuye.
25. UYehova ulungile kwabathembele kuye, kumphefumlo omquqelayo.
26. Kulungile ukuba umntu alulindele, ethe cwaka, usindiso lukaYehova.
27. Kuyilungele indoda ukuba iyithwale idyokhwe kwasebutsheni bayo.
28. Mayihlale yodwa ithe cwaka, xa iyithwalisiweyo.
29. Mayiwubeke eluthulini umlomo wayo; kungabakho ithemba mhlawumbi.
30. Mayisinikele isidlele sayo koyibethayo; mayihluthe yingcikivo.
31. Ngokuba iNkosi yam ayiyi kumhlamba umntu ngonaphakade,
32. Ngokuba naxa imhlisele usizi, noko yoba nemfesane ngokobuninzi benceba yayo.
33. Ngokuba ayibacinezeli ngokuphuma entliziyweni yayo, ibenze babe nosizi oonyana babantu.
34. Ekutyunyuzweni kwababanjiweyo bonke behlabathi phantsi kweenyawo;
35. Ekulijikeni ityala lomfo phambi kobuso bOsenyangweni;
36. Ekuphenulweni komntu ekubambaneni kwakhe nomnye: iNkosi yam ayiboni na?
37. Ngubani na okhe wathetha, kwenzeka, iNkosi yam ingawisanga mthetho?
38. Akuphumi okubi nokulungileyo emlonyeni wOsenyangweni na?
39. Yini na ukuba umntu akhalaze ephilile? Umfo makakhalaze ngenxa yezono zakhe.
40. Masiziphengulule iindlela zethu, sizigocagoce, sibuyele kuYehova.
41. Masizinyuse iintliziyo zethu kunye nezandla zethu, sizise kuThixo emazulwini.
42. Thina sikreqile saba neenkani; wena akuxolelanga.
43. Uzigqubuthele ngomsindo, wasisukela; ubulele akwaconga.
44. Uzigqubuthele ngelifu, ukuze ungaphumeli umthandazo wethu.
45. Usenze inkunkuma, imvuthuluka esazulwini sezizwe.
46. Zisakhamisele umlomo wazo zonke iintshaba zethu.
47. Kokwethu ukunkwantya, nomgongxo, nesibatha, nokutshabalala, nokwaphuka.
48. Iliso lam lihla imijelo yamanzi, ngenxa yokwaphuka kwentombi yabantu bakowethu.
49. Iliso lam liyatyityizela, aliyeki, alinqamki,
50. Ade aqondele abone uYehova, esemazulwini.
51. Iliso lam liyawubulala umphefumlo wam, ngenxa yeentombi zonke zomzi wakowethu.
52. Zindizingele zandizingela njengentaka iintshaba zam ngelize.
53. Zibubhangisile ubomi bam ngokundeyelisela emhadini, zandigibisela ngamatye.
54. Amanzi ahambe phezu kwentloko yam, ndathi, Ndinqanyulwe.
55. Ndinqule igama lakho, Yehova, kongaphantsi umhadi.
56. Izwi lam waliva; musa ukuyifihla indlebe yakho ekubefuzeni kwam, ekuzibikeni kwam.
57. Wasondela ngemini yokukunqula kwam, wathi, Musa ukoyika.
58. Uwathethile amatyala omphefumlo wam, Nkosi yam; ubukhulule ubomi bam ngokubumisela.
59. Ukubonile, Yehova, ukuphenulwa kwam; ligwebe ityala lam.
60. Uyibonile yonke impindezelo yabo, uzivile zonke iingcinga zabo ngam.
61. Ukuvile ukungcikiva kwabo, Yehova, uzivile zonke iingcinga zabo ngam,
62. Umlomo wabo basukela phezulu kum, nezicamango zabo ngam yonke imini.
63. Ukuhlala kwabo nokusuka kwabo kubheke; ndiyingoma yabo.
64. Babuyisele imbuyekezo, Yehova, ngokwezenzo zezandla zabo.
65. Banike ubumfama bentliziyo; intshwabulo yakho mayibe kubo.
66. Basukele ngomsindo, ubatshabalalise, bangabikho phantsi kwamazulu kaYehova.

  Lamentations (3/5)