Job (24/42)  

1. Yini na ukuba kungabekwa maxesha nguSomandla? Yini na ukuba abamaziyo bangaziboni iimini zakhe?
2. Kushenxiswa imilimandlela; Kuphangwa imihlambi, yaluswe.
3. Kuqhutywa kumkiwe ne-esile lenkedama, Kubanjiswe ngenkomo yomhlolokazi.
4. Kugilwa amahlwempu endleleni, Bazimele ndawonye abaziintsizana belizwe.
5. Khangela, njengamaesile asendle entlango, Baphuma ngomsebenzi wabo, befuna kwakusasa into yokudla; Inkqantosi sisonka sabantwana kubo.
6. Esisimini bavuna ukutya kwabo, Babhikice esidiliyeni songendawo.
7. Balala ze bengenangubo, Abananto yokuzigubungela engqeleni,
8. Bayanetha sisiphango seentaba; Bancathama ngeliwa, bengenandawo yakuzimela.
9. Kuhluthwa ebeleni iinkedama, Koniwe abaziintsizana.
10. Bahamba ze, bengenangubo; Bathwala izithungu, belambile.
11. Phakathi kweendonga zabaya bakhama ioli, Baxovula ezixovulelweni zewayini, benxaniwe noko.
12. Emizini kugula amadoda, Nomphefumlo wabangxwelerhiweyo uyakhala; Kanti uThixo akathi bubuhilihili.
13. Ngabo abo bagwilika ekukhanyeni; Abanakwazana neendlela zako, Abahlali ezingqushwini zako.
14. Kusathi qhiphu ukusa, kuvuka isihange, Sibulale iintsizana namahlwempu; Ebusuku sibe njengesela.
15. Iliso lomkrexezi ligcine ungcwalazi; Uthi, Akukho liso liya kundalama, Anxibe isigqubuthelo ebusweni.
16. Bagqobhoza izindlu emnyameni; Emini bayazivalela, Abazani nokukhanya.
17. Ngokuba ubumnyama obuthe shinyi bukukuza kokusa kubo bonke; Ngokuba bazana nokhwankqiso lobumnyama obuthe shinyi.
18. Bayakhawuleza phezu kwamanzi; Sitshabhisiwe isabelo sabo ehlabathini; Abasasingi endleleni yesidiliya.
19. Amanzi ekhephu ahluthwa ngumqwebedu nakukubalela; Aboni bahluthwa lelabafileyo.
20. Sibalibele isizalo; iimpethu ziyabamunya, Ababi sakhunjulwa; Baphulwe ke njengomthi ubugqwetha.
21. Bamphanga kakubi oludlolo, ongazalanga; Abangamenzelanga okulungileyo umhlolokazi.
22. Wolula imihla yeembalasane ngamandla akhe, Ziphakame bezise zibuncamile ubomi.
23. Uzinika inkoloseko, zayame, Amehlo akhe abe phezu kweendlela zazo,
24. Ziphakame: kube mzuzwana zingabikho. Zithe ngqu, zibuthiwe njengabanye bonke, Zinqanyulwe njengesikhwebu sengqolowa.
25. Ukuba kanti akunjalo, ngubani na owondenza othetha amanga, Akwenze into engento ukuthetha kwam?

  Job (24/42)