Ezekiel (28/48)  

1. Kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,
2. Nyana womntu, Yithi kwinganga yeTire, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ngenxa enokuba intliziyo yakho iphakamile, usithi, NdinguThixo, ndihleli esihlalweni soThixo embilinini yeelwandle; phofu ungumntu, ungeThixo, nakuba uyenze intliziyo yakho yanjengentliziyo yoThixo:
3. yabona, ulumke kambe nangaphezu koDaniyeli; zonke izinto ezisitheleyo azisithelisiwe kuwe.
4. Ngobulumko bakho nangengqondo yakho uzenzele ubuhandiba, wangenisa igolide nesilivere ebuncwaneni bakho.
5. Ngobuninzi bobulumko bakho ubandisile ubuhandiba bakho, ngorhwebo lwakho, yaphakama intliziyo yakho ngobuhandiba bakho.
6. Ngako oko, itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ngenxa enokuba wayenza intliziyo yakho yanjengentliziyo yoThixo,
7. ngako oko, uyabona, ndiya kukuzisela abasemzini, abangcangcazelisi basezintlangeni; baburholele ubuhle bobulumko bakho amakrele abo, bakuhlambele ukubengezela kwakho.
8. Baya kukuhlisela emhadini, ufe ngokufa kwababuleweyo, embilinini yeelwandle.
9. Wotsho ubuye utsho na ukuthi, NdinguThixo, phambi kombulali wakho? ungumntu nje, ungeThixo, esandleni sokuhlabayo.
10. Uya kufa ukufa kwabangalukileyo ngesandla sabasemzini, ngokuba ndithethile; itsho iNkosi uYehova.
11. Kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,
12. Nyana womntu, mphakamisele isimbonono ukumkani waseTire, uthi kuye, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Wena lutywino lwesakhiwo esilinganiselweyo kakuhle, uzeleyo bubulumko, umhle kwaphela.
13. Ubuse-Eden emyezweni kaThixo; onke amatye anqabileyo abe esisigubungelo sakho: isardiyo, netopazi, nedayimani, nekrizolite, nebherilo, neyaspisi, nesafire, nekarbhunkolo, nesmarado, negolide; umsebenzi weengqondi zakho nowamankazana akho waye ukuwe; ngemini yokudalwa kwakho ezo zinto zalungiswa.
14. Waye uyikerubhi ethanjisiweyo, egqubuthelayo; ndakwenza ke, waba sentabeni engcwele kaThixo, wahambahamba phakathi kwamatye anomlilo.
15. Wagqibelela ngeendlela zakho, kususela kwimini yokudalwa kwakho, kwada kwafumaneka ubugqwetha kuwe.
16. Ngobuninzi borhwebo lwakho umbilini wakho wazala kukugonyamela, wona ke. Ndiya kulahla wena, ngokwento engcolileyo, umke entabeni kaThixo; ndikutshabalalise, kerubhi igqubuthelayo, usuke phakathi kwamatye anomlilo.
17. Intliziyo yakho iphakamile ngenxa yobuhle bakho, ubonakalisile ubulumko bakho kunye nokubengezela kwakho. Ndikukhahlela emhlabeni ndikwenze ube ngumbonelo phambi kokumkani.
18. Ngobuninzi bobugwenxa bakho, ebugqwetheni borhwebo lwakho, uzihlambele iingcwele zakho; ndivelisa ke umlilo kwaphakathi kwakho; uya kukutshisa wona, ndikwenze ube luthuthu emhlabeni, emehlweni abo bonke abakubonayo.
19. Bonke abakwaziyo ezizweni baya kumangaliswa nguwe, usuke ube sisikhwankqiso, ungabuyi ubekho naphakade.
20. Kwafika ilizwi likaThixo kum, lisithi,
21. Nyana womntu, bhekisa ubuso bakho eTsidon, uprofete ngayo.
22. Yithi, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Uyabona, ndikuchasile, Tsidon; ndiya kuzizukisa phakathi kwakho; bazi ukuba ndinguYehova, ekwenzeni kwam izigwebo kuyo, ndizingcwalisele kuyo.
23. Ndiya kuthumela kuyo indyikitya yokufa negazi ezitratweni zayo; bawe abangxwelerhiweyo phakathi kwayo likrele, eliyifikelayo ngeenxa zonke; bazi ukuba ndinguYehova.
24. Akuyi kuba sabakho meva anobuhlungu, naluviko lwenza buhlungu, kwindlu kaSirayeli, luphuma kubo bonke abangeenxa zonke kuyo, abayicukuleyo; bazi ke ukuba ndinguYehova.
25. Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ekuyibutheni kwam indlu kaSirayeli, ezizweni abaphangalaliswe kuzo, ndiya kuzingcwalisela kubo emehlweni eentlanga, bahlale emhlabeni wabo, endawunika umkhonzi wam uYakobi.
26. Baya kuhlala kuwo bekholosile, bakhe izindlu, batyale izidiliya, bahlale bekholosile ekwenzeni kwam izigwebo kubo bonke ababacukulayo, abangeenxa zonke kubo; bazi ukuba ndinguYehova uThixo wabo.

  Ezekiel (28/48)