Ezekiel (27/48)  

1. Kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,
2. Wena ke, nyana womntu, yiphakamisele isimbonono iTire.
3. Yithi kwiTire, Wena uhleliyo ezingenweni zolwandle, mrhwebelikazi wezizwe eziqithini ezininzi, itsho iNkosi uYehova ukuthi, Tire, uthi wena, Ndimhle kwaphela.
4. Isembilinini yeelwandle imida yakho, abakhi bakho bakwenze wamhle kwaphela.
5. Ngemisipres yaseSenire bakwakhele zonke iideke zakho, bathabatha imisedare yaseLebhanon ukwenza imasti kuwe.
6. Bawenza ngemioki yaseBhashan amaphini akho okubheqa; izihlalo zakho bazenza ngeempondo zeendlovu, ezifakelwe emigalagaleni yaseziqithini zamaKiti.
7. Ilinen ecikizekileyo emfakamfele yaseYiputa yaba iyiseyile yakho, ukuba ibe yibhanile kuwe; ingubo emsi nemfusa yaseziqhithini zakwaElisha yaba ngumthunzi wakho.
8. Abemi baseTsidon neArvadi baye bengababheqi bakho; izilumko zakho, Tire, zaba phakathi kwakho, zaba ngabaqhubi bakho.
9. Amadoda amakhulu aseGebhali nezilumko zakhona ebe zikuwe, zaba ngabalungisi beentanda zakho. Yonke imikhombe yolwandle ibe ikuwe, noomateloshe bayo, ukuba yanane urhwebo lwakho.
10. AmaPersi namaLudi namaPuti ebesemkhosini wakho, engamadoda akho okulwa; abezixhoma kuwe iingweletshetshe nezigcina-ntloko; akunika ubungangamela wona.
11. Oonyana baseArvadi babenomkhosi wakho phezu kweendonga zakho ngeenxa zonke, namakroti abesezinqabeni zakho ezinde; axhoma iingweletshetshe zawo ezindongeni zakho ngeenxa zonke; wona akwenza wamhle kwaphela.
12. ITarshishe yarhwebelana nawe ngenxa yobuninzi bobuncwane bonke, bakurholela isilivere, nesinyithi, nebhekile, nelothe, ngeempahla zakho.
13. OoYavan noTubhali noMesheki babengabarhwebeli bakho barhwebisana nawe ngeziqu zabantu nangeempahla zobhedu.
14. Abendlu kaTogarma bakurholela amahashe eenqwelo zokulwa, nawokukhwela, noondlebende, ngeempahla zakho.
15. Oonyana bakaDedan babengabarhwebeli bakho; iziqithi ezininzi bezirhwebisana nawe, zakubuyisela iimpondo zeendlovu nemisimbithi, yaba sisithabathaba.
16. UAram warhwebelana nawe ngenxa yobuninzi bezinto ozenzayo, bakurholela iikarbhunkolo, neengubo ezimfusa, nezimfakamfele, nelinen ecikizekileyo, nekorale, neerubhi, ngeempahla zakho.
17. ElakwaYuda nelizwe lakwaSirayeli belingabarhwebeli bakho; barhwebisana nawe ngengqolowa yaseMiniti nangemiqhathane, nangobusi, nangeoli, nangamafutha aqholiweyo.
18. IDamasko yarhwebelana nawe, ngenxa yobuninzi bezinto ozenzayo, ngenxa yobuninzi bobuncwane bonke, ngewayini yaseHelebhon nangoboya begusha obuqaqambileyo.
19. OoVedan noYavan waseUzali baye bekurholela intsimbi ekhandiweyo; ikasiya nekalamo bezisekurhwebeni kwakho.
20. UDedan ubengumrhwebeli wakho wezidwashu zokukhwela.
21. Elakwa-Arabhi nezikhulu zonke zakwaKedare bezirhwebisana nawe, zarhwebisana nawe ngamatakane, nangeenkunzi zeegusha, nangeenkunzi zeebhokhwe.
22. Abarhwebi bakwaShebha nabakwaRama baye bengabarhwebeli bakho, bakurholela ubulawu bonke obuyintloko, namatye onke anqabileyo, negolide, ngeempahla zakho.
23. OoHaran noKane noEden, abarhwebi bakwaShebha, nabaseAsiriya, nabaseKilemadi, baye bengabarhwebeli bakho;
24. babengabarhwebeli bakho ngeengubo ezintle kwaphela, nangeengubo zokwaleka ezimsi nezimfakamfele, nangemichako emabalabala. Ezo zinto zithandelwe zaqiniswa ngamaqamesi, ukuba ziye emarikeni yakho.
25. Iinqanawa zaseTarshishe bezingabathuthi bakho nabolwananiso lwakho. Wachuma ke, wazuka kakhulu embilinini yeelwandle.
26. Bakusa emanzini amakhulu ababheqi bakho; umoya wasempumalanga wakwaphula embilinini yeelwandle.
27. Ubuncwane bakho neempahla zakho othengise ngazo, nezinto zakho ozananileyo, noomateloshe bakho, nabaqhubi bakho, nabalungisi beentanda zakho, nabananisi beento zakho zokwananwa, namadoda akho onke okulwa aphakathi kwakho, kunye nesikhungu sakho sonke esiphakathi kwakho, baphalala embilinini yeelwandle ngemini yokuwa kwakho.
28. Ngenxa yezwi lokukhala labaqhubi bakho, ayanyikima amadlelo.
29. Bayehla emikhombeni yabo bonke ababheqi noomateloshe, bonke abaqhubi baselwandle, beze kuma emhlabeni.
30. Baya kulivakalisa ilizwi labo phezu kwakho, bakhale kakrakra, bazigalele ngothuli ezintloko, bazigalele ngothuthu.
31. Bozicheba iintloko ngenxa yakho, babhinqe ezirhwexayo, bakulilele ngobukrakra bomphefumlo wabo, bembambazela kakrakra.
32. Bokuphakamisela isimbonono esimemeni sabo, bakwenzele isimbonono, besithi, Ngubani na onjengeTire, onjengobethwe wathi cwaka embilinini yeelwandle?
33. Ekuphumeni kweempahla zakho othengise ngazo ezilwandle, wahluthisa izizwe ezininzi; ngobuninzi bobuncwane bakho nobolwananiso lwakho wabatyebisa ookumkani behlabathi.
34. Kungoku, waphukile nje, umkile ezilwandle, ezinzulwini zamanzi; luwile nawe ulwananiso lwakho, nesikhungu sakho sonke.
35. Bonke abemi beziqithi baya kumangaliswa nguwe, ookumkani bazo babe namanwele benamanwele, buthe ntshwa ubuso babo.
36. Abarhwebi abasezizweni baya kwenza umsondlo; usuke wena ube sisikhwankqiso, ungabi sabakho naphakade.

  Ezekiel (27/48)